TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ STEM ÇALIŞMALARI

Esra KIZILAY
2018 Journal History School  
Öz Bu çalışmada, Türkiye'de öğretmen eğitimi alanında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konusundaki çalışmalar incelenmiştir. Bu açıdan 13 çalışmayı analiz etmek için "STEM Çalışmaları İnceleme Formu" kullanılmıştır. Araştırmalar; çalışmanın kimliği, amacı, incelenen özellikler, incelenen STEM bileşenleri, araştırma yaklaşımı, çalışma grubu ve sonuçları analiz edilerek incelenmiştir. Elde edilen verilere dayanarak, çalışmaların çoğunun bir uygulama sürecini incelediği tespit
more » ... lediği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının daha çok bilişsel alan özelliklerinin incelendiği belirlenmiştir. STEM eğitimi bileşenlerinden, STEM disiplinleri arası bağlantının en çok incelenen bileşen olduğu tespit edilmiştir. İncelenen araştırmaların genellikle nitel araştırma yaklaşımını benimsediği belirlenmiştir. Öğretmen eğitimi konusunda STEM ile alakalı en çok çalışmanın fen bilgisi öğretmen adayları ile yapıldığı görülmüştür. Araştırmaların analizinin, Türkiye'de öğretmen eğitimi alanında STEM konusundaki çalışmalardaki mevcut durumu ortaya koyduğu ve yapılacak çalışmalara yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır. Abstract In this study, researches on science, technology, engineering and mathematics (STEM) in the field of teacher education in Turkey have been examined. In this context, "STEM Research Review Form" was used to analyze 13 researches. The identity, purpose, characteristics studied, STEM components, research approach, study group and results were investigated. Based on the data obtained, it has been found that most of the investigations have examined an application process. It was determined that more  Dr., Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü. Esra Kızılay [1202] cognitive domain characteristics of pre-service teachers were examined. STEM interdisciplinary linkages were the most studied component of STEM education components. It has been determined that the examined researches generally adopt a qualitative research approach. It is seen that the most research related to STEM in teacher education is done with pre-service science teachers. The analysis of the research has reached the conclusion that the present situation in the researches made with STEM in the field of teacher training in Turkey and helping the research.
doi:10.14225/joh1163 fatcat:qblx2wvht5au5l3mlhpz2z467m