Amerikan Toplum Yapısında Evliliğin Devamlılığına Etki Eden Unsurlar The Factors Affecting the Continuity of Marriage in American Society

Amerikan Toplum, Yapısında Evliliğin, Devamlılığına Etki, Eden Unsurlar, Yrd Doç, Atila Sevim, Sakarya Demir, Fen Üniversitesi, Sosyoloji Fakültesi, Bölümü
unpublished
Özet Bu çalışmanın amacı Amerikan toplumunda evliliğin devamlılığını birincil derecede etkileyen unsurları tespit etmektir. Ailenin yapısı, sürekliliği ve devamlılığına etki eden faktörler, toplumu dönüştüren önemli kurumlardan birisi olması nedeniyle, özellikle son yıllarda önem kazanan konuların başında gelmektedir. Amerika'da bu konuda yapılmış birçok çalışma, özelde "Evliliğin istikrarına etki eden unsurlar nelerdir?" sorusunun etrafında yapılmıştır. Bu çalışmalarla görülmektedir ki birçok
more » ... nemli değişim ile birlikte toplumsal yaşamda kendiliğinden oluşan birtakım değişimler de bu yapıyı etkilemektedir. Bu çalışma Amerika'da ailenin devamlılığını etkileyen ve boşanmaya neden olan belli başlı unsurların nasıl tanımlandığını tespit etmeye yönelik gerçekleştirilmiştir. Çalışmada literatüre taraması yapılmıştır ve belirli unsurların (ilk evlilik yaşı, çocuk durumu, eğitim durumu, dini ve bölgesel etki, cinsiyet roller, ırk ve evlilik sayısı) aile kurumunun oluşumuna, devamına ve çözülmesine olan etkisi irdelenmiştir. Bu çalışma, günümüzde en önemli konuların başında gelen aile ve aileye etki eden unsurlar çerçevesinde referans olabilme hedefi gütmektedir. Abstract The purpose of this paper is to identify the factors as the primary that affect the continuity of marriage in American society. The structure of the family, its continuity and factors influencing its persistence are among the primary issues that have become important particularly in recent years, since the family is one of the most crucial institutions transforming the society. Many studies conducted on this subject in the USA are centered specifically on the question "what are the factors affecting the stability of marriage?" These studies indicate that many important changes and some transformations spontaneously taking place in social life also influence this structure. This study is conducted to identify how certain elements, which affect the continuity of the family and cause divorce, are defined in the USA. In the study, the literature is reviewed and the impact of certain factors (age at first marriage, status of children, education level, religious and regional influence, gender roles, race and number of marriage) on the formation of family, its continuity and dissolution is examined. This study strives to be a reference within the framework of subjects on family and the factors influencing the family, which are among the most important issues of our day.
fatcat:jrpihbytxbby7lczs7lpyjpyjm