THE RIGHT TO UNPAID LEAVE UNDER QUARANTINE RESTRICTIONS

L.M. Rusal
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
ПРаВо На НЕоПлаЧУВаНУ ВідПУСТкУ В УМоВах каРаНТиННих оБМЕЖЕНь THE RIGHT TO UNPAID LEAVE UNDER QUARANTINE RESTRICTIONS Русаль л.М., к.ю.н., доцент кафедри права Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом Стаття присвячена характеристиці процедурних особливостей надання відпустки працівникам протягом періоду дії карантинних обмежень. Законодавчі акти України, до моменту встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
more » ... нню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не передбачали можливості надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати. За таких умов істотно погіршувались права роботодавця та працівника, оскільки законодавство буквально примушувало особу перебувати на робочому місця, тим самим ставило під загрозу її життя та здоров'я. Отже, працівник, нехтуючи своїм здоров'ям, був зобов'язаний виконувати трудову функцію під загрозою звільнення з підстав відсутності на робочому місці без поважних причин, а роботодавець ніс ризик ужиття заходів адміністративної відповідальності за порушення умов карантинних обмежень. Запровадження карантину на території України висвітлило недосконалість нормативно-правового регулювання сфери трудових відносин, оскільки до роботодавця ставились вимоги про організацію робочого місця працівника відповідно до протиепідемічних заходів, тоді як розмір доходу суттєво знижувався, а працівник не бажав виконувати трудові обов'язки для того, щоб не наражатись на небезпеку для свого життя та здоров'я. Водночас роботодавець не мав можливості направити працівників в оплачувану відпустку, оскільки це мало наслідком зупинення роботи підприємства та фінансову неспроможність оплати праці. Отже дослідження процедурних аспектів надання відпустки власним коштом працівника є актуальною темою для дослідження в умовах запровадження протиепідемічних заходів, зважаючи на те, що законодавцем були внесені зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» з метою узгодження нормативно-правового регулювання з умовами карантину. Безпосередня оцінка та правова характеристика нововведень трудового законодавства, що стосуються карантинних обмежень, повинна визначити прогалини нормативно-правового регулювання та шляхи їх усунення. Ключові слова: неоплачувана відпустка, карантинні обмеження, протиепідемічні заходи, працівник, роботодавець, трудові відносини, трудова функція, оплата праці.
doi:10.32782/2524-0374/2021-7/30 fatcat:qusuprluz5fjdg6cyt46ly2b7m