Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları

Esra ERTUĞRUL, Yıldız DENAT
2022 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi  
Amaç: Bu araştırmada amaç hemşirelerin flebit risk faktörlerine yönelik algılarını belirlemekti. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup örneklemini 237 hemşire oluşturdu. Veriler hemşirelerin flebit risk faktörlerine yönelik algılarını belirlemeye ilişkin bir anket formu ile toplandı. Bulgular: Araştırmada hemşirelerin çoğunun flebiti orta düzeyde bir problem ve bakımın kalite göstergesi olarak algıladığı saptandı. Hemşirelerin kateterlerin deneyimli kişiler tarafından
more » ... mesinin, kateterin giriş bölgesinin bir skala ile düzenli olarak değerlendirmesi ve kaydedilmesinin, işlem öncesinde bölgenin antiseptik solüsyon ile temizlenmesinin flebit oluşumunu azaltacağı, kateterizasyon sonlandırıldıktan sonraki 24-96 saat içinde flebit oluşabileceği ve flebitin ayakta gelişme riskinin fazla, önkolda az olabileceği yönünde algıları olduğu belirlendi. Sonuç: Hemşirelerin flebit risk faktörlerini algılamalarının pek çok faktör yönünden istenen düzeyde olduğu, bazı temel faktörler yönünden ise güncel literatürü destekleyici yönde olmadığı belirlendi. Hemşirelerin flebit ve risk faktörlerine ilişkin bilgi, algı ve uygulamalarının düzenli değerlendirilmesi ve kanıta dayalı eğitim etkinlikleri düzenlenmesi önerilebilir.
doi:10.31125/hunhemsire.1102065 fatcat:t3u43efbm5fwfikp6a7pke3jw4