ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА ВСІХ РІВНЯХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Морозов Роман Володимирович, Морозова Ольга Григорівна
2019 Вісник Херсонського національного технічного університету  
Досліджено особливості ринкової трансформації менеджменту підприємств та ряд практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування на макро-мезоі мікрорівнях. Головною метою дослідження є з'ясування напрямків трансформації менеджменту фірми; визначення принципів, які полягають в підвалинах фірми та за її межами; системне узагальнення основних напрямків адаптації фірми глобального простору та її взаємодію з іншими суб'єктами в умовах трансформації економіки. Визначено роль
more » ... изначено роль знання та інформації як джерел зростання ефективності менеджменту підприємства на всіх рівнях функціонування в міжнародному бізнесі. Запропоновані теоретичні підходи щодо особливостей ринкової трансформації менеджменту підприємств можуть бути покладені в основу практичних рекомендацій щодо налагодження їх ефективного функціонування. Доведено, що зростання ефективності менеджменту підприємств міжнародного бізнесу, вихід із системної кризи економіки, в цілому, залежить від раціональних взаємовідносин підприємств, держави і світового співтовариства. В умовах економіки інверсійного типу, де домінуючою є рекомбінована власність, цей принцип не реалізується. Сьогодні держава не може встановити повноцінний контроль над підприємством, а підприємство не має реальної економічної самостійності. Поетапний перехід до нової моделі взаємовідносин між державою і підприємством включає: створення механізму виведення підприємств з застарілого економічного процесу; створення рамкових умов, які будуть заохочувати до заснування нових підприємств, а також ліквідація регламентацій, які протидіють цьому процесу; скасування державних пільг для окремих галузей; підвищення прозорості державної діяльності та інформаційного змісту ринкових сигналів (цін) шляхом сприяння розвитку конкуренції на окремих ринках та викриття зловживання ринком; поліпшення організації управління державними корпоративними правами та громадського контролю за здійсненням цих дій. Запропоновані в роботі теоретичні підходи до особливостей трансформації менеджменту підприємств міжнародного бізнесу можуть бути покладені в основу практичних рекомендацій щодо налагодження їх ефективного функціонування на макро-мезо-і мікрорівнях. Ключові слова: менеджмент підприємства, інформація, ринкова трансформація, інверсійний тип, міжнародний бізнес, макро-мезо-і мікрорівень. Р.В. МОРОЗОВ Херсонский государственный аграрный ниверситет О.Г. МОРОЗОВА Херсонский национальный технический университет ORCID: 0000-002-6501-3561 ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕДПРИЯТИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ Исследованы особенности рыночной трансформации менеджмента предприятий и ряд практических рекомендаций по повышению эффективности их функционирования на макро-мезо-и микроуровнях. Главной целью исследования является выяснение направлений трансформации менеджмента компании; определение принципов, которые заключаются в основании фирмы и за ее пределами; системное обобщение основных направлений адаптации фирмы глобального пространства и ее взаимодействие с другими субъектами в условиях трансформации экономики. Определена роль знанья и информации как источников роста эффективности менеджмента предприятия на всех уровнях функционирования в международном бизнесе. Предложенные
doi:10.35546/kntu2078-4481.2019.4.23 fatcat:koibtpe2d5e7rkyjcykl4a3cvi