Associations between TGF-b1 G/A and TNF-a 308 G/A gene polymorphisms with airway resistance in chronic obstructive pulmonary disease

Kevser MELEK, Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇULAŞLI, Hasibe VERDİ, Belgin ATAÇ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU
2013 Turkish Journal of Tuberculosis & Thorax  
ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığında TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri ile hava yolu direncinin değerlendirilmesi Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Her ne kadar KOAH için spesifik bir gen bölgesi tanımlanmamış olsa da özellikle inflamatuvar süreçte rol alan tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), dönüştürülmüş büyüme faktörü-beta1 (TGF-β1) gibi sitokin genlerine ait bazı polimorfizmlerin KOAH gelişiminde
more » ... KOAH gelişiminde etkili olabileceği gösterildi. Bu çalışma, KOAH'lı olgularda TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleriyle hava yolu direnci artışını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Hastalar ve Metod: Çalışmaya toplam 264 olgu dahil edildi (Grup 1; KOAH tanısı almış 75 hasta, Grup 2; en az 10 paket yılı sigara içmiş ancak hava yolu obstrüksiyonu gelişmemiş 139 hasta, Grup 3; sağlıklı 50 birey). Olgulara solunum fonksiyon testi ve vücut pletismografisiyle hava yolu direnci ölçümü yapıldı. TGF-β1 800 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri değerlendirildi. İstatistiksel analiz için ki-kare testi, Anova ve korelasyon analizleri kullanıldı. Bulgular: KOAH olguları evrelerine göre TNF-α 308 G/A polimorfizm açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05). Evre I olguların 13 (%23.6)'ünün bu polimorfizmi taşıdığı, evre II ve evre III olgularda bu polimorfizmin olmadığı saptandı. KOAH olguları evrelerine göre TGF-β1 800 G/A polimorfizmi açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p> 0.05). Gruplar arasında TNF-α genotipi ve TGF-β1 genotipi ve TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizm sıklığı açısından farklılık saptanmadı. Ayrıca, hava yolu direnci artmış ve artmamış olgular arasında da TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmi açısından anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Bu sonuçlar ile TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmlerinin toplumumuzda KOAH gelişimine ve hava yolu direncine katkısının önemli derecede olmadığı öngörülebilir.
doi:10.5578/tt.4390 pmid:23581259 fatcat:jcwj6xkz6jbmzaqilewbtayjo4