WYKORZYSTANIE PUBLIC RELATIONS W KREOWANIU KAPITAŁU SYMBOLICZNEGO MIASTA

Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marta Macełko
2015 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie  
Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie znaczenia kapitału symbolicznego miast jako sumy posiadanych przez nie kapitałów. Miasto o wysokim poziomie kapitału symbolicznego ma większą zdolność przyciągania przedsięwzięć gospodarczych, jest postrzegane jako miejsce atrakcyjne do życia, pracy i uczenia się. Szczególnie ważne jest, że miasto takie "przyciąga" kapitał intelektualny i klasę kreatywną, co przekłada się na procesy rozwoju lokalnego. Sformułowano tezę, że nawet Zeszyty Naukowe
more » ... zyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 228 miasto peryferyjne, jeśli potrafi znaleźć unikatową wartość, na której będzie budować swój kapitał symboliczny, może w pewnych wąskich zakresach stać się jednym z miast centralnych i przezwyciężyć poczucie peryferyczności. Sam kapitał symboliczny, aby mógł w sposób pozytywny oddziaływać na otoczenie, musi być odpowiednio komunikowany za pomocą narzędzi public relations. Słowa kluczowe: public relations, kapitał symboliczny miasta, wizerunek miasta Abstract: The aim of the article is to describe the importance of symbolic city capital, as the sum of others capitals. The city owned a high level of symbolic capital has a greater ability to attract business ventures, is seen as an attractive place to live, work and learning. Especially important is that city can attract intellectual capital and creative class, which accelerates local development processes. The thesis of the article is that even a peripheral city, which can find a unique value for on building their symbolic capital may become one of the central cities and overcome the worse position. Symbolic capital could positively affect the environment, must be properly communicated by public relations tools. Keywords: public relations, symbolic capital of the city, image of the city Wstęp Wizerunek miasta jest jednym z najważniejszych elementów konkurowania oraz budowania pozycji wśród innych miast. Jedną z kluczowych kwestii jest kreowanie wyrazistego i spójnego kapitału symbolicznego, opartego na faktycznych przewagach, dzięki czemu miasta, nawet peryferyjne, mogą się wyróżnić. Samo posiadanie przewag jest warunkiem koniecznym, acz niewystarczającym dla budowania pozycji. Potrzebna jest również zaplanowana działalność z zakresu public relations, dzięki której możliwe jest nie tylko budowanie zaufania, ale i zakomunikowanie kapitału symbolicznego różnym grupom otoczenia. 1 A. Lis, A. Szerenos, Koncepcja kapitałów Pierre' a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2(36), s. 28-46. 2 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001. ganization and Management. Area of research interest: urban governance, multisectoral cooperaton models, social networks.
doi:10.5604/18998658.1186430 fatcat:u7c2s4dhtree5l563bsxcvdice