Juveniles in criminal procedure

Lukic Tatjana, Samardzic Stefan
2012 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Имајући у виду значај и улогу деце у савременом друштву, као и њихов положај, у овом раду је посебна пажња посвећена малолетницима у кривичном поступку. Предмет рада су међународни правни стандарди који у великој мери обликују правосудни систем за малолетнике и обезбеђују њихова права и положај у поступку. Права детета су посматрана у оквиру њихове могуће улоге у кривичном поступку, као учинилаца кривичних дела, као жртве и као сведока. У раду је дат и приказ основних позитивноправних
more » ... ешења у Rепублици Србији који се односе на положај малолетника у кривичном поступку. Кључне речи: малолетници, правни стандарди, правосуђе, кривично право, права детета
doi:10.5937/zrpfns46-1961 fatcat:6sfuujf22ja7bd7l73khycbxsi