Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk - erfaringer fra Norge

Signy Irene Vabo, Gro Sandkjær Hanssen, Jan Erling Klausen
2004 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Sentrate utfordringer i dagens b yp olitikk handler om å skape økonomisk vekst, samtidig som hensynet til levekår og sosial utjevning blir ivaretatt. I Oslo og Bergen har flere politiske initiativ de siste årene søkt å imøtekomme slike utfordringer. Etableringen av policynettverk i den forbindelse illustrerer sentrale utvikJingstrekk når det gjelder betingelsene for kollektiv handling i bysamfunn. De fire politiske initiativene som analyseres i artikkelen er basert på ulike former for
more » ... ormer for samhandling i funksjonelt baserte nettverk. Spørsmålet om deltakelse står sentralt, og de konkrete problemløsningsprosessene drøftes ut fra et teoretisk perspektiv på demokrati, legitimitet og beslutningsdyktighet. Analysen viser hvordan byene har forsøkt å håndtere deltakelse i praksis, og overgangen fra tradisjonelle demokratiske styringsformer til nettverksbaserte prosesser blir problematisert. Endrede betingelser for demokratisk bypolitikk Økende kompleksitet i moderne bysamfunn medfører at stadig flere samfunns messige utfordringer bare kan håndteres gjennom nye samhandlingsformer, på tvers av de tradisjonelle ski11ene mellom offentlig og privat, mellom sektorer og forvaltningsnivåer. Kollektiv handling er i økende grad avhengig av nettverksor ganisering. Denne utviklingen finner sted så vel lokalt, som nasjonalt og interna sjonalt, og beskrives ofte som en overgang fra »government« til »governance« -eller fra hierarkisk styring til nettverksstyring. Schmitter (2002: 53) definerer governance eller nettverksstyring relativt vidt som» ... a method/mechanism for dealing with a broad range of problems/conflicts in which actors regularly arrive at mutually satisfactory and binding decisions by negotiating with each other and cooperating in the implementation of these deci sions«. Nettverksstyring innebaerer en form for deltakelse -eller involvering av eksterne aktører i det politisk/administrative systemets problemhåndtering -som utfordrer den liberale demokratiteoriens forståelse av hva demokratisk styring er (Sørensen, 1997; Jessop, 2002) . På denne måten skiller nettverksstyring seg vesentlig fra tradisjonell offentlig myndighetsutøvelse, som jo er basert på hierar kisk styring med folkevalgtes autoritet som utgangspunkt.
doi:10.7146/politica.v36i2.69890 fatcat:rwgpqszme5bx5c5tp72lxnsknq