Phase junction enhanced photocatalytic activity of Ga2O3 nanorod arrays on flexible glass fiber fabric

Hanlin Sun, Liying Zhang, Jingyan Yu, Shunli Wang, Daoyou Guo, Chaorong Li, Fengmin Wu, Aiping Liu, Peigang Li, Weihua Tang
2020 RSC Advances  
Ga2O3 nanostructures hold great potential applications in photocatalytic fields due to their stability, high efficiency and environmental friendliness.
doi:10.1039/d0ra01461c fatcat:jnj6zucurvddflqh222uxreiym