Zasady rachunkowości oraz reguły sprawozdawczości finansowej według polskich i hiszpańskich regulacji

Renata Burchart, Ramon Soldevila Monteys
2017 Olsztyn Economic Journal  
Celem badań była identyfikacja różnic i podobieństw w zapisach podstawowych polskich i hiszpańskich aktów prawnych regulujących zasady rachunkowości, elementy sprawozdawczości oraz warunki badania i ogłaszania sprawozdań finansowych podmiotów. Polska ustawa o rachunkowości wyszczególnia osiem nadrzędnych zasad rachunkowości, natomiast hiszpański generalny plan rachunkowości opisuje te same treści, zawarte jednak w sześciu zasadach. W obydwu krajach występują trzy podstawowe elementy
more » ... finansowego: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe - dla wszystkich firm z pełną księgowością, a także dwa elementy dodatkowe: przepływ środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym - dla jednostek, których sprawozdania są obowiązkowo badane i ogłaszane. Obowiązek badania sprawozdań dotyczy podmiotów spełniających dwa z trzech warunków, które w obydwu krajach są takie same, ale graniczne wartości sumy bilansowej oraz przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku, wyrażone w jednostkach euro, w Hiszpanii są o 12,3% wyższe niż w Polsce.
doi:10.31648/oej.2837 fatcat:3sea3abytrdxjgvfoagzjwzqeq