Palladium(ii) complexes based on 1,8-naphthyridine functionalized N-heterocyclic carbenes (NHC) and their catalytic activity

Yung-Hung Chang, Zu-Yin Liu, Yi-Hung Liu, Shei-Ming Peng, Jwu-Ting Chen, Shiuh-Tzung Liu
2011 Dalton Transactions  
doi:10.1039/c0dt00990c pmid:21113540 fatcat:ugqubsqwzza33dhmupbdoxqlp4