Use of the Glasgow-Blatchford score during the COVID-19 pandemic needs more rigorous research

Zhihui Duan, Shengyun Zhou, Zongxian Niu
2020 Endoscopy  
doi:10.1055/a-1300-2132 pmid:33212520 fatcat:ovq6mvunenctdo7tvo2m6pjuj4