Brechungsexponenten reinen Wassers und normaler Salzlösungen

C. Bender
1899 Annalen der Physik  
0. Brechtmgsexponercten re$nen Wassers wnd n o r m a l e r SalxlBsu?zgem; von C. B e n d e r . (11. Abhandlung: Brechungsexponenten fir Ha, Hg, H, bei reinem Waaser, innerhalb der Ternperaturgrenzen 40-70 ' .)
doi:10.1002/andp.18993051109 fatcat:merw7qrgbzgv7fvmzbscn2kbzi