Yozgat bölgesindeki çocuklarda boy kısalığı ve obezite ilişkisinin araştırılması

Öznur Küçük, Suat Biçer, Meltem Uğraş, Tıp
2012 The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital   unpublished
Araştırmalar / Researches ÖZET: Yozgat bölgesindeki çocuklarda boy kısalığı ve obezite ilişkisinin araştırılması Amaç: Yozgat bölgesinde yaşayan 2-16 yaş arasındaki çocukların boy kısalığı ve obezite sıklığının değerlendirilmesi, boy kısalığı ile obezite arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yozgat il merkezinde üniversite hastanesine başvuran 763 çocuğun boy uzunluk-ları ve vücut ağırlıkları sağlık personeli tarafından ölçüldü. Vücut kitle indeksi (VKİ),
more » ... indeksi (VKİ), vücut ağırlığı (kg) / boy (m 2) formülü ile hesaplandı. Boy kısalığı ile obezite arasındaki ilişki istatistiksel olarak araştırıldı. Bulgular: Çalışmada çocukların 386'sı (%50.5) erkek ve 377'si (%49.5) kız idi. Vücut ağırlığı orta-laması 23.05±11.75 kg (9.0-89.2 kg) ve boy uzunluğu ortalaması 114.4±21.0 cm (74-185 cm) olarak bulundu. Çalışmada 24 kız, 29 erkek olmak üzere toplam 53 (%6.9) çocuğun boyunun yaşına göre 3 persentilin altında olduğu görüldü. VKİ ortalaması 16.3±2.6 (3.5-35.2) idi. Çocukların %6.9'unda boy kısalığı, %11'inde fazla kilo ve %7.1'inde obezite vardı. Boy kısalığı olanların ise %9.4'ü fazla kilolu ve %7.5'i obezdi. Fazla kilolu ve obez olma bakımından kısa boylu olan ve olmayan çocuklar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Ülkemiz şartlarında kötü beslenme sonucu boy kısalığı ve obezite günümüzde halen halk sağ-lığı sorunu olarak devam etmektedir. Çocukların beslenme kalitesinin değerlendirileceği çalışmaların artırılmasıyla hekimlerin bu konuya dikkatinin çekilmesi ve ailelerin beslenme üzerine olan bilgilerinin artırılması, boy kısalığı ve obezitenin önlenmesine yönelik bir katkı sağlayabilir. Anahtar kelimeler: Çocuk, boy kısalığı, obezite, kötü beslenme ABSTRACT: Evaluation of the association between obesity and short stature among children living in Yozgat city Aim: To evaluate the frequency and the correlation of short stature and obesity and among children aged between 2-16 ages in Yozgat city. Material and Methods: Children admitted to University Hospital were evaluated. The height and weight of the children were analysed by health personel. Body mass index (BMI) was calculated with the formula; body weight (kg)/ Body height (m 2). The correlation between short stature and obesity was statistically analysed by SPSS12.0. Results: There were 763 children 386 (50.5%) boys and 377 (49.5%) girls. The mean body weight and height was 23.05±11.75 kg (9.0-89.2 kg) and 114.4±21.0 cm (74-185 cm), respectively. A total of 53 (6.9%) children, 24 girls, 29 boys, were under 3 rd percentile for height. Mean BMI was 16.3±2.6 (3.5-35.2). Short stature, overweight and obesity was seen in 6.9%, 11% and 7.1% children respectively. Among the children with short stature 9.4% were overweight and 7.5% were obese. There was no statistical signifant difference between children with or without short stature when compared for overweight and obesity (p>0.05). Discussion: Both being related to feeding problems, short stature and obesity still are serious health care problems in our country. The quality of feeding should be improved and the doctors' attention should be drawn to this issue, so that a national contribution may be acquired.
fatcat:fkn6stgyyvfsjb267nf7tejkhy