Charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle wariantywności języka w kraju i za granicą

Edyta Pałuszyńska
2017 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców  
Słowa kluczowe: system odmian języka, język naukowy, termin naukowy Streszczenie. W dobie globalizacji i umiędzynarodowienia nauki i techniki rodzi się potrzeba nauczania nie tylko języka ogólnego, ale również odmian specjalistycznych. Podstawą edukacji w językach obcych jest przyswojenie języka akademickiego, co stawia nowe wyzwania przed glottodydaktyką. Dzięki nabyciu kompetencji socjolingwistycznej użytkownicy języka mogą komunikować się nie tylko w sferze prywatnej, ale również w sferze
more » ... licznej, edukacyjnej i przede wszystkim zawodowej. Celem artykułu jest charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle odmian języka polskiego. Autorka wyjaśnia różnicę między wariantywnością języka w kraju a sytuacją językową pokolenia emigracyjnego i pokoleń polonijnych za granicą. Twierdzenie, że glottodydaktyka zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego jest pewnym uogólnieniem, które powstaje na skutek spojrzenia na język polski z perspektywy języków obcych. Uogólnienie to z jednej strony pomija ważny fakt, że polszczyzna "istnieje i funkcjonuje w postaci rozwiniętego zespołu odmian (podjęzyków)" (Gajda 2001a, s. 207), a z drugiej strony opiera się na założeniu, że w większości kursów uczący koncentrują się na języku ogólnym. Założenie to dotyczy zwłaszcza niższych poziomów nauczania (poziomy A1 i A2) i grup o na tyle różnorodnych celach komunikacyjnych, że nie stosuje się w nich nauczania odmian specjalistycznych. W myśl podejścia komunikacyjnego, a tym bardziej podejścia zadaniowego w nauczaniu języków obcych, potrzeby osób uczących się
doi:10.18778/0860-6587.24.02 fatcat:x5ixzkmrdzeytnnylv2eywemmu