Die Eerste Wêreldoorlog as faktor in die Suid-Afrikaanse toetrede tot die internasionale gemeenskap : navorsings- en oorsigartikels

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz
2016 Tydskrif vir Geesteswetenskappe  
LeopoLd SchoLtz het aan die Universiteit van Stellenbosch, die ou Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van Leiden gestudeer, waar hy in 1978 in die geskiedenis gepromoveer het. Hy was onder meer adjunkredakteur van Die Burger en Europa-korrespondent vir die Media-24koerante. Hy was lid van die Raad van die SA Akademie, asook buitengewone professor aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy sy verbintenis as navorsingsgenoot voortsit. Hy is tans -op papier -afgetree, maar gaan
more » ... oort as akademikus en ontleder van die internasionale politiek saam met sy vrou.
doi:10.17159/2224-7912/2016/v56n1a12 fatcat:kft2zdjtmnas3oru2ym5exptci