Habitat suitability change of water birds in Shengjinhu National Nature Reserve, Anhui Province

YANG Li, DONG Bin, WANG Qing, SHENG Shuwei, HAN Wenyan, ZHAO Jun, CHENG Mingwei, YANG Shaowen
2015 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2015.0606 fatcat:rm65ybxmona4xovx4xfexxigsi