Single-image Dehazing Using Extreme Reflectance Channel Prior

Yutong Zhang, Kun Gao, Junwei Wang, XiaoDian Zhang, Hong Wang, Zizheng Hua, Qiong Wu
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3090202 fatcat:xx7bd2mokreebozykv2deijqra