FORMS OF THE ACTIVITY OF PUBLIC COMMUNITIES IN UKRAINE

M Kovaliv
unpublished
УДК 342.95 М. В. Ковалів Львівський державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор завідувач кафедри адміністративного інформаційного права ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ © Ковалів М. В., 2016 У статті порушено питання юридичних форм діяльності громадських об'єднань в Україні. Розглянуто форми діяльності як об'єктивно необхідний, законодавчо регла-ментований, цілеспрямований спосіб діяльності громадських об'єднань, що здійс-нюється в життєво важливій
more » ... сфері суспільних відносин, виражаючи його сутність і соціальне призначення в суспільстві. Розкрито правові та неправові форми діяльності громадських об'єднань. Ключові слова: громадські об'єднання, форми діяльності, правова держава, адміністративно-правовий статус. М. В. Ковалив ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В УКРАИНЕ В статье затрагиваются вопросы юридических форм деятельности общественных объединений в Украине. Рассматриваются формы деятельности как объективно необходимый, законодательно регламентированный, целенаправленный способ деятельности общественных объединений, который осуществляется в жизненно важной сфере общественных отношений, выражая его сущность и социальное назначение в обществе. Раскрываются правовые и неправовые формы деятельности общественных объединений. Ключевые слова: общественные объединения, формы деятельности, правовое государство, административно-правовой статус. The article deals with the issues of legal forms of the activity of public communities in Ukraine. The forms of the activity are considered as objectively necessary, legally regulated, purposeful way of the activity of public communities, which is carried out in the vital field of public relations, expressing its nature and social purpose in the society. Legal and illegal forms of the activity of public communities are revealed. Key words: public communities, forms of activity, legal state, administrative and legal status. Постановка проблеми. В умовах сучасної політико-правової модернізації в Україні дедалі більшого значення набуває чітке функціонування інститутів громадянського суспільства. Оптимальне використання форм діяльності громадських об'єднань надає необхідного динамізму і результативності перетворенням, які відбуваються в країні, стає одним із визначальних факторів розвитку демократії, становлення громадянського суспільства, побудови правової держави. Вирішальне значення має переосмислення фундаментальних правових підходів до взаємовідносин держави й особи, громадянина та права. Стереотипи, які досі превалюють у суспільній пра-восвідомості, не сприяють сучасному, в контексті європейської інтеграції, розумінню форм діяль-ності громадських об'єднань як способу забезпечення пріоритету прав людини у сфері публічної
fatcat:f2y47dzjp5fqndev3b2nh6u5gi