‫وادری‬ ‫ي‬ ‫همكاران‬ ‫ماهی‬ ‫بادکىک‬ ‫گسارش‬ ‫ايلیه‬ FAO species identification sheets for fishery

K Carpenter, F Krupp, D Jones, U And Zajonz, De Bruin, G Russell, B Bogusch
2018 Downloaded from isfj.ir at   unpublished
Takifugu oblongus (Bloch, 1786) ‫آب‬ ‫از‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫شمال‬ ‫های‬ 431 ‫وادری‬ ‫ي‬ ‫همكاران‬ ‫ماهی‬ ‫بادکىک‬ ‫گسارش‬ ‫ايلیه‬ Takifugu oblongus (Bloch, 1786) ‫آب‬ ‫از‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫شمال‬ ‫های‬ 431 ‫تررسی‬ ‫مًرد‬ ‫صفات‬ ٌ‫مًز‬ ‫ملی‬ ‫تاریخ‬ ‫طثیعی‬ ٍ‫مًسس‬ ‫اسمیت‬ ;‫َا‬ ٍ‫ومًو‬ ‫(تعذاد‬ 9) ‫حاضر‬ ٍ‫مطالع‬ ‫(تعذا‬ ;‫َا‬ ٍ‫ومًو‬ ‫د‬ 8) ‫معیار‬ ‫از‬ ‫اوحراف‬ ± ‫میاوگیه‬)‫متر‬ ‫(میلی‬ ‫تغییرات‬ ٍ‫دامى‬ ‫معیار‬ ‫از‬ ‫اوحراف‬ ± ‫میاوگیه‬)‫متر‬ ‫(میلی‬ ‫تغییرات‬ ٍ‫دامى‬ Arunachalam, M., Johnson, J.
more » ... m, M., Johnson, J. A. and Shanthi, N., 1999. A new record of the marine puffer fish genus, Chelonodon (Tetraodoniformes, Tetraodonitae) from freshwater habitat of western Ghats, India. Acta Zoologica Taiwanica 10(1). Bianchi, G., 1985. FAO species identification sheets for fishery purpose: Field guide to the commercial marine and brackish water species of Pakistan. .
fatcat:m2bu3kozmjb2fntwcgmxlvwl4u