Transport Cooperation Between Turkey and Azerbaijan: Regional and Global Analysis of Modern Silk Road
Türkiye ve Azerbaycan Arasında Ulaştırma İşbirliği: Çağdaş İpek Yolu Üzerine Bölgesel ve Küresel Bir Analiz

Ulviyye AYDIN
2017 Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Azerbaycan ile Türkiye arasında çok eski tarihlere dayanan ve ulusal zemin üzerinde gelişmiş siyasi, kültürel ve sosyal bağlar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden sadece 11 km.lik bir kara sınırı ile birleşmesine ve deniz yolu taşımacılığı imkânı olmamasına rağmen ulaştırma alanında stratejik işbirliğinin öne çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası sistemde yaşanan, özellikle SSCB'nin dağılmasını takip eden yıllarda ivmelenen siyasi ve ekonomik gelişmelerin jeopolitik dinamikleri nedeniyle,
more » ... amikleri nedeniyle, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Azerbaycan ile Türkiye ortak ulaştırma stratejileri izlemiş, küresel etkileri olan taşımacılık projeleri gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bu çalışmada ulaştırma alanındaki işbirliğinin etkileri sadece iki ülke arasındaki boyutu ile değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel bağlamda ele alınmış, Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile yaşadığı sorunlar, giderek artan ekonomik sıkıntılara bir türlü çözüm bulamayan Gürcistan ile Rusya arasındaki etnik kökenli anlaşmazlıklar, AB ve Rusya arasında Ukrayna anlaşmazlığının sıcak çatışmaya varan sonuçları gibi dinamikler ekseninde incelenmiştir. Abstract Political, cultural and social relations, which have been shaped in national ground since the ancient times, has turned out a strategic cooperation recently between Azerbaijan and Turkey despite there is only 11 km-long land border via Nakhichevan Autonomous Republic and no waterway connection for maritime transportation of shipping. Due to geopolitical dynamics of economic and politic affairs, experienced in the international system and accelerated just after the fall of the Soviet Union, Azerbaijan and Turkey, both located on the Silk Route, introduced common transportation strategies and put forward transportation projects which have global affects. Because of these reasons, in this study, the transportation cooperation between these two countries are handled not only restricted with in between Azerbaijan and Turkey, but also regional and global level and investigated in the light of dynamics such as Armenia's Ülviyye AYDIN / KAÜSBED, 2017; 19; 207-223 208 problem with Azerbaijan and Turkey, Georgia (which has not been able to provide a solid solution for its economic problems) -Russia ethnic conflict and dispute between the EU and Ukraine, which had been turn out to hot war. GĠRĠġ 1991 yılında Sovyetler Birliği"nin dağılmasının ardından bağımsızlığına kavuşan ülkelere yönelik olarak Türkiye"nin o döneme kadar izlediği dış politikada kayda değer dönüşümler yaşanmış, pasif siyasetin yerini daha aktif yaklaşımlar almıştır.
doi:10.9775/kausbed.2017.014 fatcat:jjzloonzs5guxfs7vlcy5yf4ke