Clinical and psychopathological features of first-episode bipolar affective disorder

Yu. I. Mysula, O. P. Venher, N. I. Sydliaruk
2020 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
The article analyzes the clinical and gender features of clinical and psychopathological phenomenology of the first-episode bipolar affective disorder (BAD). The aim of the work was to study the features of the psychopathological phenomenology of the first-episode of BAD in the context of the clinical variant and taking into account the gender factor. Materials and methods. In total, 65 men and 88 women with first-episode BAD were clinically examined using the Symptom Check List-90-Revised
more » ... ist-90-Revised Psychopathological Symptom Expression Questionnaire. Results. In the depressed type of the first-episode BAD in men, the levels of depression were significantly higher -2.80 ± 0.48 points versus 2.61 ± 0.49 points (P = 0.044); interpersonal sensitivity -1.39 ± 0,31 points versus 1.28 ± 0.28 points (P = 0.037), and in women -insignificantly higher levels of somatization, obsessive compulsive symptoms, anxiety, hostility, phobic anxiety. In patients with a manic episode, the level of somatization, hostility and psychosis was insignificantly higher in men, and obsessive-compulsive symptoms, phobic anxiety -in women. In the mixed episode, men had insignificantly higher indicators of obsessive-compulsive symptoms, interpersonal sensitivity, phobic anxiety, paranoid symptoms, and women -somatization, depression and anxiety. Significantly stronger association between psychopathological symptoms severity and the clinical variant of BAD was revealed, in particular, significantly higher levels of all psychopathological symptoms severity, with the exception of paranoid, as compared to patients with depressive and manic episodes; comparing patients with depressive and mixed episodes, there were differences in interpersonal sensitivity (P = 0.000), depression (P = 0.000) in men, obsessive-compulsive symptomatology (P = 0.012), interpersonal sensitivity (P = 0.000), depression (P = 0.000) in women, and obsessive-compulsive symptomatic (P = 0.021), interpersonal sensitivity (P = 0.000), depression (P = 0.000) in all patients. The comparison between groups with manic and mixed episodes found differences in somatization (P = 0.002), obsessive compulsive symptoms (P = 0.007), depression (P = 0.001), anxiety (P = 0.001), hostility (P = 0.012) in men (P = 0.004), somatization (P = 0.003), depression (P = 0.004), anxiety (P = 0.004), hostility (P = 0.011), УДК 616.895-07-08 Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна A -концепція та дизайн дослідження; B -збір даних; C -аналіз та інтерпретація даних; D -написання статті; E -редагування статті; F -остаточне затвердження статті У статті проаналізували клінічні та гендерні особливості клініко-психопатологічної феноменології первинного епізоду біполярного афективного розладу (БАР). Мета роботи -дослідження особливостей психопатологічної феноменології первинного епізоду БАР у розрізі клінічного варіанта та з урахуванням гендерного фактора. Матеріали та методи. Клінічно обстежили 65 чоловіків і 88 жінок із первинним епізодом біполярного афективного розладу з використанням опитувальника виразності психопатологічної симптоматики Symptom Check List-90-Revised. Результати. Встановили, що при депресивному варіанті первинного епізоду БАР у чоловіків значуще вищі рівні депресії порівняно з жінками: 2,80 ± 0,48 бала проти 2,61 ± 0,49 бала (р = 0,044) та міжособистісної сензитивності: 1,39 ± 0,31 бала проти 1,28 ± 0,28 бала (р = 0,037), а в жінок -незначуще вищі рівні соматизації, обсесивно-компульсивної симптоматики, тривожності, ворожості, фобічної тривожності. У пацієнтів із маніакальним варіантом рівень соматизації, ворожості та психотизму -незначуще вищий у чоловіків, а обсесивно-компульсивної симптоматики, фобічної тривожності -в жінок. У разі змішаного варіанта в чоловіків незначуще вищими були показники обсесивно-компульсивної симптоматики, міжособистісної сензитивності, фобічної тривожності, паранояльної симптоматики, а в жінок -соматизації, депресії, тривожності. Виявили суттєво більшу залежність виразності психопатологічної симптоматики від клінічного варіанта БАР, зокрема значуще вищі рівні виразності всієї психопатологічної симптоматики за винятком паранояльної, порівнюючи хворих із депресивним і маніакальним варіантами; порівнюючи хворих із депресивним і змішаним варіантами, розбіжності виявили для міжособистісної сензитивності (р = 0,000), депресії (р = 0,000) у чоловіків, обсесивно-компульсивної симптоматики (р = 0,012), міжособистісної сензитивності (р = 0,000), депресії (р = 0,000) -у жінок, обсесивно-компульсивної симптоматики (р = 0,021), міжособистісної сензитивності (р = 0,000), депресії (р = 0,000) -в усіх хворих. Порівнюючи групи з маніакальним і змішаним варіантами, розбіжності виявили для соматизації (р = 0,002), обсесивно-компульсивної симптоматики (р = 0,007), депресії (р = 0,001), тривожності (р = 0,001), ворожості (р = 0,012) у чоловіків, соматизації (р = 0,003), депресії (р = 0,004), тривожності (р = 0,004), ворожості (р = 0,011), психотизму (р = 0,019) -в жінок, соматизації (р = 0,000), обсесивно-компульсивної симптоматики (р = 0,000), міжособистісної сензитивності (р = 0,017), депресії (р = 0,000), тривожності (р = 0,000), ворожості (р = 0,000), психотизму (р = 0,006) -в усіх обстежених. Висновки. Дані, що одержали, дають змогу зробити висновок про визначальну роль у виразності психопатологічної симптоматики при первинному епізоді БАР його клінічного варіанта і другорядну -гендерного фактора.
doi:10.14739/2310-1210.2020.4.208392 fatcat:s7lu3wsvhzhqtpwt6dkejgoi74