Διαχείριση έργου: Εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης σε παλαιό διαμέρισμα στην πόλη της Λάρισας [article]

Δούκας Ξηρομερίσιος, Βασιλική Καζαντζή, University Of Thessaly
2020
Στο παρόν πόνημα επιχειρείται αφενός μια συνολική παρουσίαση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο για τη θέρμανση κτιρίων και αφετέρου μια διερεύνηση της πρακτικής αξιοποίησης αυτού σε σχέση με άλλα μέσα θέρμανσης στην
doi:10.26253/heal.uth.9075 fatcat:4whdsdtpcfdollblnpz7ldkcla