Ethical Dimension of Social, Civic and Political Culture of Personality
Etický rozměr občanské a politické kultury osobnosti

Vladimír Smékal
2010 e-Pedagogium  
Abstrakt Cílem příspěvku je poukázat na místo etické výchovy v utváření společenské, občanské a politické kultury osobnosti. Charakterizuje a objasňuje souvislost mezi každodenní občanskou a politickou kulturou jednání dětí, mládeže (i dospělých) a interiorizací etických norem. Výklad je založen na interpretaci současných teorií morálního vývoje osobnosti a poznatků o osobnostní a sociální determinaci občanského a politického chování -a to se zřetelem k rizikovým i protektivním formativním
more » ... ím formativním podmínkám. V závěru jsou shrnuta praktická doporučení pro etickou výchovu ve škole i mimo školu. Příspěvek odráží plenární referát přednesený na konferenci Etika ve vědách o výchově, jež byla pořádaná Českou pedagogickou společností a PdF UP v Olomouci 10. 2. 2010. Jde o programový text; metodologicky je založen na konceptuální analýze. Klíčová slova Etika, občan, politika, kultura, osobnost. Abstract The aim of this contribution is to show the place of ethic education in forming social, civic and political culture of personality. The message characterizes and explains the relationships between everyday civic and political culture of children, youth (and also grown up people), and acquiring ethical norms. The study is based on the interpretation of recent theories of moral personality de velop ment and on the knowledge concerning the personal and social determination of civic and political behavior -with regard to risky and protective formative conditions. The conclusion summarizes practical recommendations for ethical education at school and outside school. The contribution paper proceeds from the lecture presented on the conference "Ethics in Education". The Conference was realized by the Czech Educational So ciety and Faculty of Education on 10 th February 2010. The study 29 is a programm ing material and is based on a conceptual analysis of existing knowledge about the topic. Motto: Rozhodl jsem se, že se přestanu zabývat studiem neživé přírody a pokusím se pochopit, jak je to možné, že člověk sice ví, co je dobré, ale dělá to, co je zlé. Sokratés 6 Závěr V závěru si připomeňme jen několika aforismy, co by měl učitel a vychovatel v každém aktu chování "vyzařovat": Nejsnáze lze změnit řeč člověka, obtížněji se dá změnit chování, ještě méně snadná je změna smýšlení. Ale vůbec nejobtížnější je změna lidského srdce. (V. Smékal) Jednáme-li s lidmi podle toho, jací jsou, činíme je horšími. Jednáme-li s nimi, jako by už byli tím, čím mohou být, zavedeme je tam, kam je chceme zavést. (J. W. Goethe) Svět je ve špatném stavu a všechno bude ještě horší, pokud každý z nás neudělá to nejlepší. Od Osvětimi víme, čeho je člověk schopen, od Hirošimy víme, co vše je v sázce. (V. E. Frankl) Literatura ANZENBACHER, A. Úvod do etiky.
doi:10.5507/epd.2010.021 fatcat:5ggczkpagnfgfcvoe4j2oy3eau