System Informacyjny Schengen drugiej generacji jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne

Agnieszka Dragan
2016 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (IUS)  
<p>Strefa Schengen stanowi terytorium, na którym jest zagwarantowany swobodny przepływ osób. Jest obszarem, na którym została zniesiona kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone, jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. W związku z powstaniem tzw. deficytu bezpieczeństwa na granicach wewnętrznych wdrożono instrumenty kompensujące owo zniesienie kontroli. Wśród najważniejszych należy wymienić utworzenie Systemu Informacyjnego Schengen w
more » ... 1995 roku. Uległ on jednak przekształceniu w 2013 roku w System Informacyjny Schengen drugiej generacji w związku z powstaniem nowych i wzrostem już istniejących zagrożeń będących efektem głównie zwiększenia liczby państw członkowskich strefy Schengen. System ten jest obecnie jednym z nadrzędnych instrumentów umożliwiających transgraniczną wymianę danych o osobach i przedmiotach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz porządku publicznego. Zapewnia organom wyznaczonym przez kraje (strony porozumienia) dostęp do baz danych gromadzących wpisy dzięki zautomatyzowanej procedurze wyszukiwania. System Informacyjny Schengen drugiej generacji jest złożony z systemu centralnego i podległych mu systemów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, co ma się przyczynić do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. </p>
doi:10.17951/g.2015.62.1.33 fatcat:ntknvy3twzc5hihgwo2fizytd4