Επισκευές και ενισχύσεις δομικών στοιχείων σε κτίρια με βλάβες λόγω σεισμού - Μεθοδολογία - Οικονομική αποτίμηση [article]

Αναστασία Ιγγλέζου, Αντώνιος Κυριαζόπουλος, University Of West Attica
2021
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναλυτική αναφορά στις επιπτώσεις και ενισχύσεις δομικών στοιχείων σε κτίρια με βλάβες λογω σεισμών. Ανάλυση μεθοδολογίας και οικονομική αποτίμηση . Αρχικά γίνεται αναφορά στην γενεσιουργό αιτία της πρόκλησης των ανωτέρω βλαβών που είναι οι σεισμοί. Επιγραμματικά αναφέρεται η Ελλάδα ως σεισμογενής χώρα τα υπάρχοντα ρήγματα στον ελλαδικό χώρο και γίνεται ιστορική αναδρομή. Γίνεται αναφορά στην δομή της γης ,τι είναι σεισμός ,πως δημιουργείται ,ποια τα
more » ... γείται ,ποια τα χαρακτηριστικά του, μέθοδοι πρόβλεψης αυτών ,μέθοδοι μέτρησης τους και σεισμική επικινδυνότητα. στην συνεχεία γίνεται μνεία για την τρωτότητα των κατασκευών ,ορισμός, μέθοδοι υπολογισμού αυτής. Έχοντας πάντα ως γνώμονα την γενική εικόνα ενός κτιρίου ερευνώνται οι παράγοντες που επηρέασαν την συγκεκριμένη κατασκευή μετά την σεισμική δόνηση. Παράγοντες όπως η θέση του κτιρίου όσον αφορά το υπέδαφος ,το οικοδομικό τετράγωνο και την σχέση του με παρακείμενα οικοδομήματα . Γίνεται έλεγχος κατασκευαστικών αστοχιών σε βάσεις ,υποστυλώματα ,εύκαμπτα ισόγεια ,τυχόν ασύμμετρες διατάξεις και ακαμψία σε μια κάτοψη, προηγούμενες προσθήκες και επεμβάσεις . Μετά από ενδελεχή έλεγχο και επισταμένη έρευνα εντοπίζονται οι υπάρχουσες βλάβες σε δομικά στοιχεία αλλά και σε μη δομικά στοιχεία και αναλύονται οι βλάβες μια προς μια και όλες μαζί. Γίνεται αναλυτική αναφορά στις μεθόδους πρόληψης ,επέμβασης και επισκευής των βλαβών αφού προηγουμένως έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις βάσει της σημερινής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Η ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων του πάντα προέχει και η οικονομική αποτίμηση έπεται και λαμβάνει την μορφή της άκρως απαραίτητης και πάντα αυξανόμενης για καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος υπάρχει αναφορά στον τρόπο που το ανθρώπινο γένος συνεχώς εξελίσσεται και ανακαλύπτει νέους τρόπους αντιμετώπισης των σεισμών και των καταστροφών που επιφέρουν, ώστε να δημιουργούνται κατασκευές ασφαλέστερες και αντισεισμικές.
doi:10.26265/polynoe-531 fatcat:rvnqfqw5rvaizdgx322oybyxma