Necrologies Membres emèrits

Antoni Badia I Margarit
unpublished
L a personalitat del doctor Badia és poli-èdrica, com acostuma a ser-ho la de gairebé totes les persones, però la seva va destacar sobre cada una de les cares del poliedre en algun aspecte que ha servit de llavor perquè d'altres continuessin la seva tasca. Per començar, abans d'entrar en l'obra d'Antoni Badia i Margarit, voldria dir que va ser una persona molt dedicada a l'Institut d'Estudis Catalans, sobretot a partir del moment en què va deixar el rectorat de la Universitat de Barcelona. Quan
more » ... era rector sempre patia perquè la feina li impedia anar a les reunions de la Secció Filològica. En deixar el càrrec de rector, va ser quan va presentar la candidatura per a ser president de la Secció. Durant aquella època va treballar molt, la qual cosa ens va ensenyar que, quan una persona ocupa un càrrec, ha de fer alguna cosa i que és essencial tenir un projecte per tirar endavant. Ell era així. Quan va ser president, que va coincidir amb l'aprovació de la Llei sobre l'autoritat lingüística de l'IEC per part de la Generalitat, va posar en marxa l'organització de la Secció Filològica en forma d'oficines de treball. És sabut que l'Oficina d'Onomàstica i les Oficines Lexicogràfiques vénen de lluny, però en el moment en què es va aprovar la Llei, Badia va posar en marxa l'Oficina de Gramàtica i també un servei d'assessorament lingüístic per a dur a terme la tasca que la Generalitat havia encomanat a l'IEC de fer un seguiment i resoldre les consultes lingüístiques de la societat. Tal com he apuntat, la figura del doctor Badia és polièdrica i, per això, la voldria enfocar des de quatre punts de vista: el científic, l'acadèmic, el professor i el ciutadà compromès.
fatcat:2vvl5ewylngxdelpbnbkrirgxm