Dėl lietuvių kalbos veiksmažodžio tariamosios nuosakos optatyvinės reikšmės vientisiniuose sakiniuose

P. Gailiūnas
1963 Kalbotyra  
Tariamoji nuosaka reiškia ne realų, bet tariamą veiksmą, t. y. toki veiksmą, kuris, priklausydamas nuo kai kurių sąlygų, galėtų būti realus arba, mums pageidaujant, turėtų tapti ręalus. Kaip daugelyje kitų kalbų (latvių, rusų, vokiečių, lotynų ir kt.) , taip ir lietuvių kalbos veiksmažodžio tariamoji nuosaka turi dvi pagrindines reikšmes: I) po ten c i a-I inę ir 2) o p tat y v inę. Tariamosios nuosakos forma p ote nei a I inę reikšmę turi tada, kai kalbantysis asmuo ta forma nusako veiksmą,
more » ... nusako veiksmą, kuri jis laiko ne realiu, bet galimu, be to, tokiam veiksmuI ivykdyti jis nerodo valios pastangų (noro, prašymo, pageidavimo). Pvz.: Jei tas ašaras s ur i n ktu m, pas i dar y t Ų srauni upė. J. Bi\. R 33. Kai kalbantysis asmuo, ką nors sakydamas apie galimą veiksmą, kartu išreiškia ir norą, pageidavimą, kad tas veiksmas taptų realiu faktu, ir ši veiksmą išreiškia tariamosios nuosakos forma, tuomet tokia forma yra vartojama op tat y v ine reikšme. Pvz.: Kad nors vieną koki vaiduokli pam a t y č i a u. I. Simono AŠL 322. Pasirėmęs smakrą, rodos, žiū r ė t u m ir žiū r ė tu m i degančius pušų stuobrius, k I aus y t u m, kaip pokši nuodėguliai... T. I. GU 18. Tariamosios nuosakos potencialinės reikšmės atspalviai, kaip teisingai pastebi B. Chryčikovas Į , yra kalbos intelektualinės sferos objektas, ir juosė nesti emocinių ir valios elementų arba jie bent nevaidina reikšmingesnio vaidmens. Optatyvinės reikšmės atspalviams būdingi valios ir emociniai elementai, nebūdingiintelektualinės sferos elementai. Abi pagrindinės tariamosios nuosakos reikšmėspotencialinė ir optatyvinė -su ivairiais konkretesniais jų reikšminiais atspalviais, kurie išryškėja, vartojant nuosakos formas vientisinių ir sudėtinių sakinių J Zr. 6. B. X P bJ ą H K o B, 3H3ąeHHR cjJOPM COCJl3r3TeJlbHOrO H3KJ10HeHHR B npocToM npe.llJlOlKeHHH B cOBpeMeHHoM PYCCKOM lI.bJKe. -MHHHCTepCTBO npocBRUleHHR PCc!>CP, HOBrOp0.llCKHir ne.ll3rorHąecKHH HHCTHTYT, YąeHbJe 33nHCKH, T. I, HOBrOpO.ll, [956, CTp. 141.
doi:10.15388/knygotyra.1963.18958 fatcat:hi65lgrhdveofnsowlz3l3lo7y