Trybunał Rewolucyjny jako element systemu Terroru. Autonomizacja i administratywizacja Trybunału Rewolucyjnego

Karol Muszyński
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
Artykuł rozpoczyna krótkie wprowadzenie do historii Trybunału, później zawarto w nim rozważania dotyczące jego roli w systemie Terroru orazwarunki zdobycia przez niego autonomii wobec systemu prawa. Wykorzystana do tego została zaproponowana przez Norberta Eliasa teoria usamodzielniania się instytucji o charakterze politycznym i zdobywania przez nie znaczącej władzy na skutek silnych antagonizmów. Artykuł ma udowodnić, że wzmacnianiu Terroru oraz Trybunału Rewolucyjnego służyła specyficzna
more » ... ła specyficzna sytuacja konfl iktu zewnętrznego, wykorzystywanego do uzasadniania budowy instytucji służących następnie do rozwiązywania sporów wewnątrz elity władzy. Prześledzona została politycznoprawna autonomizacja Trybunału – od momentu, gdy był on silnie zakorzeniony w obrębie systemu prawa, aż do później fazy Terroru, całkowicie administratywizującej proces walki z politycznymi wrogami.
doi:10.14746/cph.2015.68.2.03 fatcat:77djad5h3bgunoy25vhb22fmhq