Factors impacting the intention to participate in student exchange program

Lê Hữu Tuấn Anh, Hoàng Thị Mai Khánh, Nguyễn Hoàng Hải, Mai Thị Thu Ngân, Võ Thị Sương, Trần Hạnh Thảo
2020 Science & Technology Development Journal - Economics - Law and Management  
Ngày nay, học tập tại nước ngoài được xem là một cơ hội lớn đối với sinh viên để nâng cao kiến thức, trải nghiệm của chính bản thân trong tương lai. Đặc biệt, hình thức học tập thông qua các chương trình trao đổi văn hóa, học thuật tại nước ngoài đã và đang trở thành xu hướng phổ biến. Hình thức này tuy có những điểm chung so với việc du học dài hạn của sinh viên, nhưng ngoài ra những ưu điểm riêng của nó, cũng giúp hình thức này nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Nghiên cứu này
more » ... được nhóm tác giả thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia chương trình trao đổi quốc tế (TĐQT) của sinh viên Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp hỗn hợp, bao gồm nghiên cứu định tính (phỏng vấn chuyên gia) và nghiên cứu định lượng (khảo sát thông qua bảng hỏi), tiến hành trên 505 đối tượng trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 02/2020. Từ 8 nhân tố được kế thừa từ nghiên cứu trước và thông qua nghiên cứu định tính, kết quả phân tích định lượng chỉ ra 7 nhân tố có tác động trực tiếp lên quyết định tham gia các chương trình TĐQT của sinh viên. Từ đó, nghiên cứu đem lại những giải pháp cho sinh viên, các trường tổ chức liên kết và các phòng ban chuyên môn có thể xây dựng, đặt ra các mục tiêu phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của các chương trình TĐQT tại Việt Nam. Từ khóa: Giáo dục, Trao đổi quốc tế, ý định tham gia, thành phố Hồ Chí Minh, Sinh viên In this day and age, studying abroad acts as an golden opportunity for students to expand their perspectives, and to gain priceless experience, which can facilitate their career path in the future. Moreover, international learning and knowledge propels students towards acceptance and understanding of an array of different cultural and community perspectives. Especially, a type of studying overseas called cultural and academic exchange programs has been becoming a popular trend. Although it shares a multitude of similarities with a long-term studying abroad programs, it has its own distinctive features which have been receiving a great deal of students' attentions. This can be strong evidence that more and more students all around the world are participating in these programs every year. In terms of technical side, this research aims to identify factors having impacts on Vietnamese students' decisions in participating in exchange programs. In specific, mixed methods are employed in the research, through qualitative methods (semi-structure interview) and quantitative method (survey), with 505 participants involving from November 2019 to February 2020. Based on literature review and qualitative analysis, a framework of 8 factors is proposed. Through quantitative analysis of survey questionnaire's results, the research continues indicating a total of 7 factors that directly have influence on students' decisions in taking part in exchange programs. Furthermore, the research provides several suggestions and objectives for individuals and organizations, which get involved in those exchange programs namely students, universities and educational institutions. Ultimately, the research is up for making a contribution to enhancing the effectiveness of exchange programs in Vietnam with a purpose that more Vietnamese students regardless of their backgrounds, can potentially have enough necessary qualities and satisfying the necessary conditions to carry on their studying abroad. Keywords: Education, International exchange, Intention to participate, Ho Chi Minh City, Alumnus
doi:10.32508/stdjelm.v4i4.670 fatcat:pr5zko77kra5jbqthzciywjykm