Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Ayşe Kalaycı Önaç, Tanay Birişçi, Hande Gündel, Nurgül Işıkel, Eray Çalışkan
2018 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi  
ÖZET ekreasyon, modern toplum bireylerinin günlük yaşam stresinden ve rutinlerinden, yapılı çevre baskısından uzaklaşmak, doğa ile bağ kurmak ya da eğlenmek ve dinlenmek için maddi kazanım amacı güdülmeden gerçekleştirilen aktivitelerin bütünüdür. Bireylerin rekreasyonel tercih ve eğilimleri, bireylerin sosyo-demografik özellikleri ve yaşadıkları çevrede bulunan rekreasyonel alan özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu araştırmada, aldıkları bölüm eğitiminin içeriği gereği konu
more » ... kında farkındalık düzeyleri yüksek olma potansiyeline sahip oldukları düşünülerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri; gerçekleştirdikleri aktivite çeşitleri ve aktivitelere katılım sıklıkları, rekreasyonel alan özellikleriyle ilgili motive edici ve kısıtlayıcı faktörler temelinde belirlenmiştir. Bu amaçla 138 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler şeklinde anket uygulaması gerçekleştirilmiş, anketlerin analizleri sonucu elde elden verilere göre; katılımcıların rekreasyonel eğilimlerinin cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf, gelir düzeyi ve İzmir ilinde bulunma sürelerine bağlı olarak istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. ABSTRACT ecreation is the whole of activities of modern society's individuals that are aimed at getting away from the pressures of the built environment, stress and routines of daily life, linking nature or just for enjoyment. Recreational preferences and trends vary depending on the socio-demographic characteristics of the individual and the recreational area characteristics of the surrounding environment. The recreational tendencies of students of Landscape Architecture students of Ege University, Faculty of Agriculture, given that they have the potential to have a high level of awareness about the subject, types of recreational activities they perform and the frequency of participation in those activities are determined on the basis of motivating and restrictive factors related to recreational area characteristics within this study. For this purpose, a face-to-face interview was conducted with 138 students and the analyzes of the questionnaires resulted that the recreational tendencies of the participants showed statistically significant differences depending on gender, grade of education, income level and duration of stay in city of İzmir. GİRİŞ Rekreasyon, bireylerin beğenisi bakımından doyurucu, ruhsal ve bedensel yenilenme amacı taşıyan, aynı zamanda bireyin sosyal, kültürel, ekonomik ve fizyolojik olanakları ile bağımlı boş zaman kullanımlarını içeren, niceliğini yaş, cinsiyet, iş, maddi durum ve sosyal konum gibi faktörlerin belirlediği eylem ya da eylemler olarak tanımlanır (Müderrisoğlu ve Uzun, 2004; Stebbin, 2005; Müderrisoğlu ve ark. 2006).
doi:10.20289/zfdergi.390683 fatcat:pupezsabljgh3d23tpeg4rijai