The Effects of Pilonidal Sinus Morphology on Surgical Selection

Alpen Yahya Gümüşoğlu, Süphan Ertürk
2019 Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy  
ÖZ Amaç: Biz bu çalışmamızda, cerrahi tedavi uygulanan pilonidal sinüs tanılı hastalarımızın histo-patolojik verilerinden yola çıkarak, kliniğimizde seçilen cerrahi tekniğin belirlenmesinde göz önüne alınan morfolojik parametreleri retrospektif olarak ortaya çıkarmayı ve ileride uygulanacak olan cerrahi girişimlerin seçiminde kullanılabilir algoritmaların oluşturulması için bir temel oluşturabilmeyi amaçladık. Yöntemler: Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
more » ... ltesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 2007 ile 2011 yılları arasında pilonidal sinüs tanısı ile farklı cerrahlar tarafından opere edilen 594 hastanın histopatoloji raporları retrospektif olarak incelendi. Piyesin boyutu, orifis sayısı ve çapı, eksizyon materyalinin boyutu, cerrahi sınır (fistül ağzının en yakın cerrahi sınıra olan mesafesi) parametreleri elde edildi. Histo-patolojik verilerin yanı sıra, hastaların yaş ve cinsiyetlerinin operasyon seçimine etkisi de araştırıldı. Bulgular: Limberg flebi ile onarım, %68,7'lik oran ile en çok tercih edilen yöntem olarak belirlendi. Limberg grubunda fleb alanı ve cerrahi sınır diğer üç ameliyat grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Marsupiyalizasyon yönteminin, limberg, karydakis ve primer tamir ameliyatlarına göre, her geçen yıl kendi içinde anlamlı düzeyde daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir (p<0,05). Tüm yöntemler incelendiğinde Karydakis ve primer tamir uygulanan kadınların erkek hastalara göre oranı, diğer iki yöntemdeki orandan anlamlı fazla bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Patolojik verilerden yola çıkarak yaptığımız inceleme sonucunda cerrahların pilonidal sinüs tedavi yöntemi tercihinde hastanın cinsiyetine, hastalığın derecesine, iyileşme sürecine, uyguladıkları cerrahi yönteme alışkanlıklarına ve rezeksiyon materyalinin genişliğine göre karar verdikleri görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, limberg, karydakis, primer tamir, marsupiyalizasyon Objective: In this study we aimed to reveal the morphological parameters which are taken into account when determining the surgical technique and to define an algorithm to determine the surgical procedure for future patients, based on the histopathological data of patients who underwent surgical treatment for pilonidal disease, retrospectively. Methods: In this study histopathology reports of 594 patients who were operated by different surgeons between 2007 and 2011 at Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine General Surgery Department were evaluated retrospectively. By evaluating the histopathology reports of patients retrospectively, we acquired data on specimen size, number and radius of orifice, size of excision material and surgical margin. Besides histopathological findings, we also researched the effects of patient age and gender on the surgical selection. Results: The Limberg flap was the most preferred method with a ratio of 68.7%. The Limberg flap region and surgical margin were significantly higher than the other three surgical groups (p<0.05). Unlike the limberg, karydakis and primary repair methods; patients undergoing marsupialization surgery are increasing every passing year (p<0.05). When all the surgical procedures are studied, the female/male ratio in karydakis and primary repair operations were significantly higher. Conclusion: In this study, according to the pathological findings, it seems surgical selection for the treatment of pilonidal sinus by surgeons is based on patient gender, degree of disease, healing process, size of the resection material and surgeon's experience.
doi:10.4274/btdmjb.galenos.2019.20190117060657 fatcat:ig5el5cw5jfcfpg5nel25hz2jm