Savarankiško darbo įtaka socialinės pedagogikos studijų programų studentų vadybinių kompetencijų ugdymui/si

Asta Mažionienė
2014 Tiltai  
Savarankiško darbo įtaka SocialinėS pedagogikoS Studijų programų Studentų vadybinių kompetencijų ugdymui/Si asta mažionienė Klaipėdos universitetas anotacija Straipsnyje nagrinėjamas studentų savarankiškas darbas, kaip reikšmingas socialinių pedagogų vadybinių kompetencijų ugdymo veiksnys. Siekiant atskleisti, kaip konstruktyvistinės teorijos idėjomis grindžiamas savarankiškas darbas aukštojoje mokykloje padeda studentams ugdytis vadybines kompetencijas, pasirinktas kvazieksperimentinis
more » ... Tyrime dalyvavo 4 aukštosios mokyklos (2 universitetai ir 2 kolegijos), iš kurių sudarytos 2 eksperimentinės (40 studentų) ir 2 kontrolinės (40 studentų) grupės. Kvazieksperimentinis tyrimas organizuotas etapais: studentų apklausa raštu (pretest) iki eksperimentinės intervencijos; eksperimentinė intervencija (test-factor), tobulinant studentų savarankišką darbą; studentų apklausa raštu (post-test) po eksperimentinės intervencijos. Palyginus rezultatų pre-test ir post-test skirtumus, įvertintas savarankiško darbo, grindžiamo konstruktyvistinės teorijos idėjomis, poveikis socialinės pedagogikos studijų programų studentų vadybinių kompetencijų ugdymui/si. Šis tyrimas padėjo surinkti duomenis, kurie byloja, kad savarankiškas darbas, grindžiamas konstruktyvistinėmis idėjomis, padeda studentams ugdytis socialinio pedagogo darbui svarbias vadybines kompetencijas sisteminiame lygmenyje, t. y. teikiama organizuota socialinė pagalba per organizacijas ar institucijas, kurios sudaro socialinės pagalbos sistemą. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: savarankiškas darbas, konstruktyvizmas, vadybinės kompetencijos, socialinė pedagogika. abstract In the article individual work as a significant factor for the education of management competencies of a social care teacher has been analyzed. In order to reveal how individual work based on constructivism theories at higher school helps students to educate management competencies quasi-experimental research has been chosen. 4 higher schools (2 universities and 2 colleges) have participated in the research; 2 experimental (40 students) and 2 control (40 students) groups have been formed. Quasi-experimental study has been organized in separate stages: written survey of students (pre-test) before experimental intervention; experimental intervention (test-factor) by developing individual work of students; written survey of students (post-test) after experimental intervention. After the comparison of differences in results of the pre-test and the post-test, the impact of individual work based on constructivism theories on the education/self-education of management competencies of students of social pedagogy studies programmes. This research helped students to educate management competencies for work of a social care educator at systematic level, i.e. for providing social support through organizations or institutions that form the system of social support. KEY WORDS: individual work, constructivism, management competencies, social pedagogy. įvadas Vaikų socializacijos proceso valdymas pabrėžiamas pagrindiniuose socialinių pedagogų rengimą ir veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (Socialinio pedagogo rengimo standartas, 2008; Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavi-
doi:10.15181/tbb.v66i1.783 fatcat:4q3curpm3fhuzpvk4hi3ixhami