Research of Upper Town south-east rampart "Prolom": Section of the Upper town's medieval Tower II
Istraživanja Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Prolom - sektor srednjovekovne kule II Gornjeg grada

Marko Popović
2019 Nasleđe  
УДК 904:725.96(497.11) 902.2(497.11)"2008" 904:725.182"653"(497.11) сажетак: Истраживања сложене структуре Југоисточног бедема Горњег града завршена су археолошким ископавањима 2008. године у сектору средњовековне Kуле II, односно на простору под колоквијалним називом Пролом. Развој београдских фортификација у раздобљу од почетка 15. века па до првих деценија 18. века у доброј мери одсликан је у сложеној физичкој структури овог бедема, што показују и истраживања о којима је реч у овом раду.
more » ... ивени су слојеви из доба антике и 11-12. века, као и фортификације с почетка 15. века, укључујући и остатке Kуле II. Значајна трансформација бедема изведена је крајем 17. века изградњом нове куртине. Од познијих доградњи посебно су значајни остаци блокхауса уграђеног у затечену брешу овог бедема. Тај објекат, који није приказан ни на једном оновременом плану Тврђаве, грађен је у првим годинама аустријске владавине 1718-1722, али је убрзо напуштен после изградње истуреног дела куртине (1725) , којим је затворена бреша на старијој куртини с краја 17. века. кључне речи: Југоисточни бедем, Горњи град, Кула II, Београдска тврђава, блокхаус abstract: Research performed on the complex structure of the Upper Town's south-east rampart was finalized with the archaeological excavations in 2008, which were conducted in the section of the medieval Tower II, in the area colloquially known as "Prolom". The development of Belgrade fortifications is greatly reflected in the complex physical structure of this rampart, a conclusion that is also supported by the research presented in this paper. Layers from antiquity and 11th-12th century were uncovered, as well as fortifications dating back to the early 15th century, including the remains of the Tower II. A significant transformation of the rampart was performed in late 17th century with the construction of a new curtain wall. Among the subsequent extensions, particularly important are the remains of the Blockhouse built in the already existing rampart breach. This structure, which is not present in any of the past layouts of the Fortress, was constructed during the first years of the Austrian rule 1718-1722, but was soon abandoned following the construction of the projecting part of the curtain wall (in 1725), which closed the breach on the older curtain wall dating back to late 17th century.
doi:10.5937/nasledje1920025p fatcat:gzh7wvtbaff6xjnafmiftzoxj4