Yaratıcı Düşünme Becerisinin Geliştirilmesinde Ters Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Çalışma

Serçin Karataş, Gökçe Akçayır, Ezgi Tosik Gün
2016 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama  
Öz 21. yüzyıl becerilerinin bilgi çağı için önemi oldukça büyüktür. Bu becerilerden biri yaratıcı düşünme becerisidir. Bu araştırmada ters beyin fırtınası tekniğinin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ve öğrendiklerini hatırlamalarını nasıl etkilediğine dair görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nitel bir araştırma olarak planlanan çalışmaya beşinci sınıfta öğrenim gören 15 öğrenci katılmıştır. Üç haftalık uygulamanın arkasından yaratıcı düşünme becerisinin ayrıntılılık, esneklik,
more » ... tılılık, esneklik, orijinallik ve akıcılık alt boyutları hakkında öğrenci görüşleri toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları orijinallik, esneklik ve ayrıntılılık boyutlarında ters beyin fırtınasının daha etkili olduğunu akıcılık boyutundaki etkisinin ise geri planda kaldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, bu teknik öğrencilerin hatırlamalarını da olumlu yönde etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: ters beyin fırtınası; beyin fırtınası; yaratıcı düşünme becerileri; yaratıcılık Abstract 21st century skills are of great importance for the information age. One of these skills is creative thinking skill. The purpose of the current study is to determine the opinions about how reverse brain-storming technique affects creative thinking skills. The study group of the current qualitative research consists of 15 students. After a three-week application, the students' opinions about the creative thinking skill's sub-dimensions of elaboration, flexibility, originality and fluency were obtained. The collected data were analyzed through the content analysis. The results of the analysis showed that the reverse brain-storming technique is 1 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, sercin@gazi.edu.tr 2 Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama 43 relatively more effective on the dimensions of originality, flexibility and elaboration and relatively less effective on the dimension of fluency. In addition to this, this technique positively affected the students' retention. Summary In the second half of the 20th century, the industrial age, in which the production completely relied on muscle and machine power, ended and the information age, in which production has mostly relied on mental power, started. Thinking differently and finding new ideas and solutions gained great importance in the production of knowledge. Thus, the creative thinking skill has become one of the most important skills to be possessed by today's people. Research has revealed that creative thinking is not an inborn skill and it can be developed. There are many techniques and methods that can be used to enhance the creative thinking skill such as brain-storming, qualification listing and morphological synthesis (Davis, 1982). Another one is reverse brain-storming (Özden, 2005). There is limited amount of research on brain-storming and its types in the literature. Thus, the current study is believed to contribute to filling this gap in the literature. The purpose of the current study is to determine the opinions of the students having used reverse brain-storming technique about the effect of this technique on their creative thinking skill and retention.
doi:10.17943/etku.86524 fatcat:lxbpnm6z5neyjmyikpxvlzcg4q