New legal framework for foreign investments in Serbia: Key characteristics and possible effects

Drago Divljak
2016 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Са же так: Пред мет ра да су бит не од ред ни це,од но сно ка рак те ри стике и но ви не ко је до но си но ви срп ски За кон о ула га њи ма из 2015. го ди не. У дру гом де лу ра да смо се ба ви ли и ње го вим до ме ти ма и ефек тив но шћу погле ду при вла че ња стра них ула га ња. Циљ ра да је био и да се и у овом контек сту из вр ши кри тич ка ана ли за кон вен ци о нал них ста ја ли шта о зна ча ју прав них ре фор ми у про це су при вла че ња стра них ула га ња. У ра ду се за кљу чу је да је
more » ... а ве де ни за кон о са др жин ском сми слу, углавном за кон кон ти ну и те та, ко ји се за сни ва се на прин ци пи ма ли бе ра ли за ци је, за шти те и под сти ца ња стра них ин ве сти ци ја, уз по себ не ис ко ра ке у не ким сегменtima, po seb no u pogледу њи хо ве даљ ње ли бе ра ли за ци је, Кон цеп циј ски, нај зна чај ни је но ви не се ве зу ју за сфе ру под сти ца ја ин ве сти ци ја и ства ра ње ком плек сног, по ма ло и гло ма зног си сте ма ин сти ту ци о нал не по др шке страним ула га њи ма. За сно ва на на ова квом при сту пу и ре ше њи ма, но ви пред мет ни за кон ски оквир за стра на ула га ња ства ра по вољ ни ји прав ни ам би јент за њи хо ву ре али за ци ју. Ме ђу тим, ис ку ство до са да шњих за ко но дав них ре фор ми у овој области код нас и упо ред ном пра ву, ука зу је да су до ме ти тих по бољ ша ња до ста ли ми ти ра ни, те сто га те шко мо гу до ве сти до из ра же ни јих ре зул та та у при вла че њу ин ве сти ци ја, по себ но с об зи ром на огра ни че ња са др жа на у самој при ро ди стра них ин ве сти ци ја и ре ал ном ути ца ју прав не ре гу ла ти ве на ло ци ра ње стра них ула га ња. Кључ нере чи: стра на ди рект на ула га ња, срп ски за кон о ула га њи ма, правне ре фор ме, ка рак те ри сти ке, ефек ти, ли бе ра ли за ци ја, за шти та, под сти ца ње.
doi:10.5937/zrpfns50-11827 fatcat:dgk2bh54hjextb4yr3jawodbdy