Differential diagnosis of reactive and septic arthrititides with help of the method of phasometry of human synovial fluid

Dmytro Kvasniuk, Sergey Vasiuk, Oleksandr Ushenko
2012 ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS  
Вступ Арсенал діагностичних засобів травм і захворювань суглобів містить низку фізичних методів: рентгенографію, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ультразвукове дослідження тощо. Проте в процесі диференційної діагностики патології суглобів ці методи не дозволяють визначати структурні зміни синовіальної рідини на рівні макро-і мікромолекулярних структур [14] . Пошуки вирішення проблеми діагностики патологічних змін синовіальної рідини призвели до спроб застосування лазерної
more » ... поляриметрії, яка дозволяє досліджувати біологічні тканини на субклітинному рівні, що дає можливість отримати нові параметри оцінювання їх структури. Фізичні основи лазерної поляриметрії полягають у тому, що лазерне випромінювання, як і звичайне світло, може поглинатися та розсіюватися біологічними тканинами. Кожний з цих процесів сприяє наповненню поля інформацією про мікро-і макроструктуру досліджуваного середовища та його складових. Лазерне випромінювання як інформаційний 1 Буковинський державний медичний університет, Чернівці. Україна 2 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Україна Оценен способ фазометрии синовиальной жидкости для дифференциальной диагностики патологических состояний коленного сустава и разработан алгоритм исследования. В работу включены 30 пациентов, из которых у 10 диагностирован пиогенный артрит коленного сустава, у 20 -синовит при деформирующем артрозе II-III ст. Результаты исследования указывают на достоверные различия между величинами статистических моментов 1-4 порядков двух групп, что позволяет объективно дифференцировать указанную патологию коленного сустава в срочном порядке. Ключові слова: лазерна фазометрія, синовіальна рідина, артрит, діагностика зонд є багатовимірним носієм інформації. Найбільш поширеними та апробованими на сьогодні є спектрофотополяриметричні методи діагностики біологічних об'єктів, які базуються на аналізі просторових і часових змін інтенсивності поля, розсіяного випромінювання оптично-неоднорідними середовищами [8]. Таким чином, під час лазерного зондування отримують кілька груп параметрів: поляризаційних, спектральних та фазових. Останні характеризують зміну швидкості розповсюдження лазерного випромінювання в біологічній речовині. Мета роботи: визначити фазометричні показники синовіальної рідини у пацієнтів з гнійним артритом колінного суглоба та синовітом за умов деформівного артрозу ІІ-ІІІ ст. та виявити диференційні оптико-лазерні критерії. Матеріал та методи Ми обстежили 30 хворих (10 жінок і 20 чоловіків) віком від 16 до 82 років. На підставі клінічних, рентгенологічних та лабораторних методів у 20 © Кваснюк Д. І., Васюк С. В., Ушенко О. Г., 2012 The method of synovial fluid phasometry for differential diagnosis of pathological states in the knee joint was assessed and an algorithm of the research was developed. The study involved 30 patients; of them, pyogenic arthritis of the knee joint was diagnosed in 10 cases, and synovitis with deforming arthrosis of degrees II-III in 20 ones. Results of the research indicate that there are reliable differences between values of statistic moments of orders 1-4 in two groups, thereby making it possible to objectively differentiate the above knee joint pathology very quickly.
doi:10.15674/0030-59872012469-72 fatcat:toucbp7zr5aspg5lsfa5cffipa