PROSPECTS OF APPLYING SECURITIZATION IN COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

D Loboda, K Cherkashyna
unpublished
Постановка проблеми. Сек'юритизація активів, на думку банківських аналітиків, є найважливішою фінансовою інновацією другої половини ХХ століття. Це відносно дешевий фінансовий механізм рефінансування, за допо-могою якого емітент отримує можливість випускати цінні папери з підвище-ним рейтингом, а отже, зі зниженою процентною ставкою порівняно зі став-ками за довгостроковими кредитами. Сек'юритизація банківських активів сприяє поліпшенню різних банківських нормативів і фінансових співвідно-шень
more » ... оборотність капіталу, відношення зобов'язань до власного капіталу, прибутковість на власний капітал), ефективнішому використанню капіталу і диверсифікації джерел фінансування. Сек'юритизовані інструменти забезпе-чують інвесторам кращі умови. Тому виникає об'єктивна необхідність охарак-теризувати перспективи використання сек'юритизації банками України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблема знайшла відобра-ження у працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема: І.А. Алек-сєєвої [1], І.Е. Гольченко [2], А.О. Єпіфанова [5], О.А. Криклій [11], A. Лакш-ман [17], І.В. Сала [5; 11], (дослідження сутності та можливості використання сек'юритизації в банківському менеджменті); В. Гусакова [4], А. Рубана [9] (аналіз механізму та схем сек'юритизації); Г. Суворова [12], І. Ясеновця [14], (визначення сутності, ризиків та ролі компаній спеціального призначення); М. Райко [7] (характеристика ризиків та умов проведення сек'юритизації). Невирішені раніше частини загальної проблеми:-розширення операцій із сек'юритизації за рахунок використання їх для забезпечення інших, відмінних від іпотеки, активів банків;-використання процесного підходу до характеристики механізму сек'ю-ритизації; 200 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ Д.Л. Лобода, К.Ф. Черкашина ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ У статті розглянуто перспективи використання сек'юритизації комерційни-ми банками України, проаналізовано меха-нізм, бізнес-процеси та ризики сек'юрити-зації, також зроблено прогнозну оцінку ре-зультатів сек'юритизації на прикладі од-ного з банків України. Ключові слова: сек'юритизація, ризик, оригінатор, кредитний портфель, капіта-лізація. Табл. 2. Рис. 1. Літ. 18. The article considers the prospects of applying securitization in the commercial banks of Ukraine; mechanism, business-processes and risks of securitization are analyzed , and the forecasting evaluation of the securitization results basing on the example of one Ukrainian bank is carried out.
fatcat:t2ohnekzsjhp7liup4uefffaz4