On the hairs and hair cuticle structure of douc langurs (Pygathrix sp.) and the Tonkin snub nosed monkey (Rhinopithecus acunculus)

Clara Stefen, Franziska Szokoli
unpublished
The study describes and compares the hair cuticle structure of the three species of douc langurs, Pygathrix cinerea, P. nemaeus and P. nigripes in comparison to Rhinopithecus avunculus. In the latter the hair diameter and cuticle height is smaller than in the three species of Pygathrix. The cuticles in general have smooth to crenate edges and are variable in all regions of the hair. A clear differentiation of the species on the basis of hair cuticle structure is not possible. Only the
more » ... Only the discriminant analysis shows some separation between the species. Về các loại lông và cấu trúc biểu bì lông của các loài chà vá (Pygathrix sp.) và voọc mũi hếch (Rhinopithecus acunculus) Tóm tắt Nghiên cứu này mô tả và so sánh cấu trúc biểu bì lông của ba loài chà vá, Pygathrix cinerea, P. nemaeus và P. nigripes với sự so sánh với loài voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus. Về sau cùng, đường kính lông và chiều cao biểu bì là nhỏ hơn trong ba loài của giống Pygathrix. Nhìn chung, các biểu bì có cạnh trơn đến hình tai bèo và thay đổi trong tất cả các vùng lông. Sự khác biệt rõ ràng của các loài về gốc của cấu trúc biểu bì lông là không thể. Chỉ có phân tích biệt số cho thấy một vài phân cách giữa các loài.
fatcat:xbgbzhnenfczbp4mfixwxnbs2y