Fakultetsopponenten sammanfattar

Lars Naeslund
2014 Pedagogisk Forskning i Sverige årg   unpublished
Håkan Fleischer-En eleven dator: Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan (Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, 2013) Jag fick förtroendet att vara fakultetsopponent på Håkan Fleischers doktors-avhandling En eleven dator: Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den dato-riserade skolan. Disputationen ägde rum den 6 december 2013 vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. Huvudhandledare var professor Elise Anderberg och
more » ... edare docent Thomas Karlsohn. Min sammanfattning kommer huvudsakligen behandla sådant som är av allmänt intresse, inklusive resultat och policyfrågor. Metodfrågor och enskildheter som opponenter vanligen ägnar mycken tid åt vid oppositionen är däremot ned-tonade i framställningen. Under de senaste sju-åtta åren har antalet skolor som tillhandahåller en dator till varje elev ökat påtagligt. Det gäller i flera länder, inte minst vårt eget. För närvarande har sjuttio procent av landets kommuner verksamhet med en-till-en i någon utsträckning. Med tanke på att sådana satsningar medför vissa kostnader skulle man kunna anta att de följs upp med seriösa utvärderingar. Håkan Fleischer visar dock att så knappast är fallet, och hans avhandling bidrar därför med viktiga kunskaper på området. Under perioden 2005-2010 publicerades 605 kollegialt granskade artiklar på området. Efter Fleischers noggranna genomgång kvarstår endast arton stycken, det vill säga tre procent, som håller måttet för syftet. Den allmänna bilden som förmedlas i dessa är att användarna uppskattar upplägget med en-till-en av olika skäl. Det verkar motivationshöjande och upplevs som kunskaps-främjande. Däremot är det svårt att hitta "objektiva" belägg för gynnsamma effekter. Betygsmässigt blir resultaten i bästa fall likvärdiga. Betyder det att PFiS nr 1 2014.indd 74 2014-04-23 16:24
fatcat:6labumqhirbvflzc7nmpnlozni