Deconstruction of 'scientifically based injustices': About post-war traumatized populations of 'spoilers' in Croatia

Sandra Cvikic
2019 Sociologija  
Contemporary Croatian social realityis determined by the epistemological and policy frameworks developed to understand and care for the post-war Yugoslav 'traumatized citizens. ' Knowledge produced in that respect exerts powerful influence on citizen's lives thus subjecting them to detrimental effects of scientifically designed conceptual frameworks and discursive practices of conducted research (Hass, 2001) . So far, researched 'transitional life' in post-communist/postwar Croatia is rooted in
more » ... roatia is rooted in 'knowledge power structures' meticu lously developed inside transitional justice academic and policy works on former Yugoslav societies enabling continuous production of 'scientifically based injustices ' (De Genova et al, 2016) . Therefore, the main objective in this paper is to examine knowledge production about Croatian 'transitional society' and 'trauma tized populations' and how its discursive construction of the new 'Other ' -'spoilers' (Fisher, 2011) is scientifically rooted in 'transitional justice' policy application (Leebaw, 2005).Thereby, a selection of transitional justice scholarly works on Croatia and the Western Balkans along with documents produced by the intern ational organizations/institutions in the period 1997-2017 are studied. Foucauldian discourse analysis (Klos-Czerowinska, 2015) coupled with his (2003, 2007) and Agamben's (1998 Agamben's ( , 2005 understanding of the postm odern European society are used to 'deconstruct' (Janks, 2005) 'scientifically based injustices' produced about post-war traumatized populations of 'spoilers' in Cr oatia. KEY WORDS: scientifically based injustices, traumatized populations, Croatia, 'spoilers' SAŽETAK: Društvenu stvarnost suvremene Hrvatske određuju epistemiološki okvir i okvirne politike koje su razvijene kako bi se razumjelo i brinulo o poslijeratnim jugoslavenskim traumatiziranim građanima. Znanje koje je proizvedeno u tu svrhu 1 sandra.cvikic@pilar.hr 698 SOCIOLOGIJA, Vol. LXI (2019), Posebno izdanje snažno utječe na život građana podređujući ih odlučujućem utjecaju znanstveno kreiranih konceptualnih okvira i praksi provedenih istraživanja (Hass, 2001). Sve do danas proučavani je 'tranzicijski život' post-komunističke/poslijeratne Hrvatske ukorijenjen u 'moćne strukture znanja' precizno razvijenih kroz akademske i 'policy' radove tranzicijske pravde o društvima bivše Jugoslavije, omogućujući na taj način kontinuiranu prizvodnju 'znanstveno utemeljenih nepravdi' (De Genova et al, 2016). Stoga je, primarni cilj ovoga rada istražiti proizvodnju znanja o hrvatskom 'tranzicijskom društvu' i 'traumatiziranim populacijama', te utvrditi kako su putem diskursa konstruirani 'kvaritelji ' -ti 'novi Drugi' (Fisher, 2011) znanstveno ukorijenjeni u primijenjene politike 'tranzicijske pravde' (Leebaw, 2005). Prema tome, proučeni su odabrani znanstveni radovi o tranzicijskoj pravdi u Hrvatskoj i Zapadnom Balkanu zajedno s dokumentima koje su proizvele međunarodne organizacije/institucije u razdoblju 1997.-2017. godine. Foucaultovska analiza diskursa (Klos-Czerowinska, 2015.) koristi se uz njegovo (2003., 2007.) i Agambenovo (1998Agambenovo ( ., 2005 razumijevanje post-modernoga europskoga društva kako bi se omogućila 'dekonstrukcija' (Janks, 2005) 'znanstveno utemeljenih nepravdi' proizvedenih o poslijeratnim traumatiziranim populacijama 'kvaritelja' u Hrvatskoj. KLJUČNE RIJEČI: znanstveno utemeljene nepravde, traumatizirane populacije, Hrvatska, 'kvaritelji' .
doi:10.2298/soc19s1697c fatcat:2o3afg7rmrajladyusk2wdlle4