Mer om Hohfelds rettigheter

Agnes Harriet Lindberg
2020 Tidsskrift for Rettsvitenskap  
Denne artikkelen presiserer et viktig aspekt ved Wesley Newcomb Hohfelds rettighetsanalyse; nemlig at modellens åtte rettsposisjoner er distinkte enheter selv om de kan forklares ved hjelp av hverandre. Denne innsikten er saerlig viktig for den konstruerte posisjonen «ikke-krav» som ofte feilaktig beskrives som fravaeret av rettsposisjonen «krav», og «frihet» som ukorrekt forstås som en tosidig valgfrihet. En slik tolkning av Hohfelds rettighetsanalyse fører til at den indre sammenhengen i
more » ... sen går tapt. Dette får konsekvenser for den faktiske anvendelsen av analyseverktøyet på konkrete rettslige problemer. I tillegg har denne misforståelsen konsekvenser for hvordan analysen forstår rettighetskonflikter: Når utgjør motstående plikter en logisk umulighet, og når kan de logisk sett sameksistere selv om de ikke kan oppfylles samtidig? Hohfelds rettighetsanalyse er et viktig verktøy i den nordiske og engelskspråklige rettsteorien, og denne artikkelen søker å gi en mer presis forståelse av analyseverktøyets grunnleggende bestanddeler og sammenhenger. Stikkord: analytisk rettsfilosofi, deontisk logikk, dualitet, frihet, ikke-krav, kontraster, krav, motsatsforhold, rettighetsanalyse, rettighetskonflikt, rettsposisjoner
doi:10.18261/issn.1504-3096-2020-01-03 fatcat:e3yb57lh45d2tcy2umpmkpylpe