A Case of Inflammatory Tumor of the Umbilical Plate
臍静脈板内炎症性腫瘤の1例

Masaki YAMAMOTO, Kazumitsu UEDA, Amane TAKAHASHI, Yuichiro YOSHIOKA, Akihiro SAKO, Shintaro SUGITA, Tsunehiko MARUYAMA
2014 Nihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association)  
doi:10.3919/jjsa.75.1437 fatcat:s4qdp3u2q5cz5ft4ca6f2xwzay