Reproductive ability of Holstein cows of different ages under the industrial complex conditions
Відтворна здатність голштинських різновікових корів в умовах промислового комплексу

N. O. Kapshuk
2020 Theoretical and Applied Veterinary Medicine  
The article presents studies results on the subject of reproductive capacity indicators of different ages high-yielding Holstein cows in the conditions of an industrial complex for milk production. The study was conducted on the basis of PJSC (Private Joint Stock Company) Agro-Soyuz in the Sinelnikovsky district of the Dnipropetrovsk region (Ukraine). The experimental groups of animals were formed in the following way: group I (n = 35) -first-calving heifers; group II (n = 35) -animals of the
more » ... cond lactation; group III (control), (n = 35) -animals of the third lactation; group IV (n = 35) -cows of the fourth lactation. Certain age dependence of the insemination index has been established. Young first-calving heifers and adult cows of the fourth lactation (groups I and IV) had a relatively better value of this indicator -4.5 units. At the same time, cows of the second and third lactation (group II; group III -control) were characterized by a sharp decline in reproductive ability, therefore, for one fertilization it was necessary to carry out 5.8 artificial inseminations for them. Based on the level of the insemination index by research groups, it was logical that the calving-to-conception interval for all experimental animals was much lower than the stereotyped value (60-80 days) and averagely amounted to almost 8 months. Infertility in animals of experimental groups was directly determined by the calving-to-conception interval duration and the average value of which was within 165 days. More infertile days were recorded in the dairy complex with group III cows (control) -195 days. The value of the adaptation index in the experimental groups was unaligned. Cows of the first two lactations (groups I and II) were characterized by this stable value of 7.6 units. After that, during the third lactation (group III -control), it was increased by 2 units -9.6, and in adult cows of the fourth lactation (group IV), it had a tendency to rapidly decrease to 4.8 units. First-calving heifers (group I) and adult cows (group IV) had the lowest production losses because they had the fewest infertile days. Animals of the third lactation (group III -control) were characterized by the highest production losses -0.68 calves and 3 166 kg of milk. Відтворна здатність голштинських різновікових корів в умовах промислового комплексу Н. О. Капшук Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна Анотація. Відображено результати досліджень на предмет показників репродуктивної здатності високопродуктивних голштинських корів різного віку в умовах промислового комплексу з виробництва молока. Дослідження проведено на базі ПрАТ «Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровської області (Україна). Дослідні групи тварин були сформовані таким чином: І група (n = 35) -корови-первістки; ІІ (n = 35) -тварини другої лактації; ІІІ (контрольна), (n = 35) -тварини третьої лактації; IV (n = 35) -корови четвертої лактації. Встановлено певну вікову залежність показника індексу осіменіння. Молоді первістки та повновікові корови четвертої лактації (I і IV групи) мають порівняно найкраще значення цього показника -4,5 одиниці. В той же час, корови другої та третьої лактації (II і III (контрольна) групи) характеризуються різким зниженням відтворної здатності, тому на одне запліднення для них необхідно було провести 5,8 штучних осіменінь. Виходячи з рівня показника індексу осіменіння по дослідних групах, цілком логічно, що сервіс-період в усіх піддослідних тварин був набагато нижчий за стереотипне значення (60-80 діб) і складав у середньому майже 8 місяців. Безпліддя у тварин дослідних груп напряму визначалося тривалістю сервіс-періоду, середнє значення якого було в межах 165 діб. Найбільше безплідних днів на молочному комплексі утримувалися корови ІІІ (контрольної) групи -195 діб. Значення індексу адаптації в дослідних групах було невирівняним. Корови перших двох лактацій (I і II групи) характеризуються стабільним його значенням -7,6 одиниці, після чого у третю лактацію (ІІІ (контрольна) група) воно підвищилося на 2 одиниці -9,6, а в повновікових корів четвертої лактації (IV група) спостерігається тенденція його стрімкого зниження до 4,8 одиниці. Молоді корови-первістки (I група) і повновікові корови (IV група) відзначились найнижчими втратами продукції, оскільки мали найменшу кількість безплідних днів. Тварини третьої лактації (ІІІ (контрольна) група) характеризуються найвищими втратами продукції -0,68 голови приплоду і 3 166 кг молока. Ключові слова: відтворення; індекс осіменіння; сервіс-період; безпліддя; міжотельний період; індекс адаптації; втрати продукції.
doi:10.32819/2020.82020 fatcat:zs4i6vulgbhajo4r4fjxc2lnwe