ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK

ŞAFAK PARLAK BÖRÜ
2019 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Özet Robotik teknoloji tıp biliminde de kendine önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Cerrahi robotları pek çok tıbbi müdahalede hekimleri destekleyici işlev görmektedir. Robotik cerrahi (da Vinci cerrahisi) yeni bir tıbbi tedavi yöntemi olup; pek çok avantajının yanında, bünyesinde ne gibi 'olası' riskler barındırdığı da tespit edilmeye çalışılmaktadır. FDA MAUDE veritabanı robotik cerrahi müdahalelerden doğan zararlarda istatistiksel bir genel bakış oluşturabilmek, zararın kaynağını ve
more » ... aynağını ve sorumluluk sujelerini belirleyebilmek açısından yol göstericidir. Bununla birlikte, advers olayların bildirilmesi ve kayıt altına alınabilmesindeki yetersizliklere sıklıkla işaret edildiği görülmektedir. Robotik cerrahide kapsam ve karmaşıklık bakımından çeşitlilik gösteren medikolegal sorunlar ortaya çıkabilir. Robotik cerrahi müdahalelerden doğan zararlara ilişkin hukuki sorumluluğun belirlenmesinde önemli olan husus zararın kaynağıdır. Ortaya çıkan zararın kaynağına bağlı olarak, hekim, hastane, üretici hukuki sorumluluk sujeleri olarak karşımıza çıkabilecekleri gibi, bu kişilerin birlikte sorumluluğu da söz konusu olabilir. Başta da Vinci robotunun üreticisinin bulunduğu ABD olmak üzere, robotik cerrahinin giderek yaygınlaştığı ülkeler, farklı yasal düzenlemeleri çerçevesinde, malpraktis ve ürün sorumluluğu temeline dayanan ancak sorumluluk sujelerinin bazen iç içe geçen ilişkileri nedeniyle oldukça karmaşık hale gelen ihtilaflara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Abstract Robotic technology has started to gain an important place in medical science. Surgical robots support physicians in many medical interventions. Robotic surgery (da Vinci surgery) is a new medical treatment method; in addition to its many advantages, what 'potential' risks it contains is tried to identify. The FDA MAUDE database provides a statistical overview of the damage caused by robotic surgical interventions and provides guidance in terms of identifying the source of the damage and the subjects of liability. However, inadequacies in reporting and recording adverse events are often pointed out. In the robotic surgery, there may be medicolegal problems that vary in scope and complexity. What is important in determining the legal liability for damages arising from robotic surgical interventions is the source of the damage. Depending on the source of the resulting damage physicians, hospitals, producers may appear as legal liability subjects, as well as the liability of these people together. The countries in which robotic surgery is becoming widespread, especially in the US, where the manufacturer of the da Vinci robot is, effort to find solutions to conflicts that are based on malpractice and product liability but are sometimes complicated by the intertwined relationships of liability subjects.
doi:10.21492/inuhfd.636507 fatcat:mooo22itrbdtbidabwh4niqoje