Immunoglobulins G, A, M and circulatory immune complexes in patients with laryngeal carcinoma

M.V. Dimitrijevic, V.Z. Djordjevic, N.A. Arsovic, P.D. Jeremic, N.A. Slijepcevic, G. Konjevic
2009 Acta chirurgica iugoslavica  
Uvod: Maligni tumori glave i vrata zastupljeni su sa 5% svih tumora, a medju njima su naj~e{}i tumori usne duplje i larinksa. U serumu bolesnika sa malignim tumorima nala'ene su pove}ane vrednosti imunoglobulina i cirkuli{u}ih imunih kompleksa pri tome su bile u razli~itom stepenu povezanosti sa tokom i prognozom bolesti. Cilj rada: S obzirom na kontradiktorne nalaze povezanosti humoralnog imunog odgovora sa tokom maligne bolesti, testirali smo 42 bolesnika sa malignim tumorima larinksa. Svi
more » ... ma larinksa. Svi bolesnici su bili mu{kog pola, le~eni su primarno hirur{ki i u 15 bolesnika je sprovedena postoperativna radioterapija. U venskoj krvi odredjivane su promene nivoa serumskih imunoglobulina klase G, A i M i vrednosti cirkuli{u}ih imunih kompleksa (CIC). Rezultati: Analizom rezultata zapa-'eni su imunolo{ki poreme}aji koji se normalizuju neposredno posle hirur{kog uklanjanja malignog tkiva, pove}ana koncentracija CIC u serumu. Poreme}aji koji se pojavljuju de novo u postoperativnom periodu, pove}ana koncentracija IgG i IgA u serumu. Zakljuak: Pove}ana koncentracija CIC u serumu se normalizuje nakon hirur{kog uklanjanja malignog tumora, mo'e se smatrati da je bila zavisna od malignog tkiva, stoga ovaj imunolo{ki poreme}aj bi mogao da ima prognosti~ki zna~aj posebno u korelaciji sa drugim imunolo{kim parametrima. Klju~ne re~i: karcinom larinksa, imunoglobulini IgG, IgA, IgM, cirkulatorni imuni kompleksi (CIC) UVOD
doi:10.2298/aci0903045d pmid:20218101 fatcat:ixtamihysfg7vafniyqaj6ggdu