A CASE OF KARTAGENER'S SYNDROME WITH SEVERE HEMOPTYSIS

Shigetoshi YOSHIDA, Toshikazu YUSA, Shigeru MOMIKI, Hiroto SUZUKI, Mizuto OTSUJI, Masayuki BABA, Hideki KIMURA, Takehiko HUJISAWA, Yutaka YAMAGUCHI
1992 The journal of the Japanese Practical Surgeon Society  
doi:10.3919/ringe1963.53.2392 fatcat:267vzp5cdbd7pfygpuz2gjccvq