Exchange of information in the field of direct taxation in the European Union Law and in the practice of the European Court of Justice

Cvjetana Cvjetkovic
2014 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Сажетак: Предмет анализе овог рада је један вид узајамне правне помоћи у пореским стварима -размена информација, и то у области непосредног опорезивања, која у условима функционисања јединственог тржишта Европске уније добија све већу важност. У раду су приказане новине које је са собом донела Директива 2011/16/EU, која представља најважнији инструмент правне помоћи у овој области. Посебна пажња у раду је усмерена на праксу Европског суда правде у овом домену. Кључне речи: размена информација;
more » ... змена информација; непосредни порези; Европски суд правде; Abstract: This paper is dedicated to one form of mutual assistance in tax matters in the field of direct taxation -the exchange of information which in terms of the functioning of the single market of the European Union is gaining more importance. This paper also presents new solutions of Directive 2011/16/EU. Special attention in this paper is focused on the practice of the European Court of Justice in the area of the exchange of information.
doi:10.5937/zrpfns48-7268 fatcat:6uinzrmrr5g4xnczezrtcd3dce