Photoacoustic temperature measurement based on dual-wavelength method

Liao Yu, Jian Xiao-Hua, Cui Yao-Yao, Zhang Qi
2017 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.66.117802 fatcat:gx467fgz4bdbjno3d2ojnmgmoy